40/2003. (IV. 2.) OVB határozat - az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének, az Országos Szlovák Önkormányzatban megüresedett mandátum ügyében előterjesztett beadványa tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
40/2003. (IV. 2.) határozata

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének Fuzik János úrnak, az Országos Szlovák Önkormányzatban megüresedett mandátum ügyében előterjesztett beadványa tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a megbízólevél kiadását megtagadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.


Indokolás

I.

Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke levélben tájékoztatta az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy Dr. Antal Mihály az országos önkormányzat képviselője 2003. február 18-án elhunyt. Az Önkormányzat elnöke kérte a Bizottságot - hivatkozással az Országos Szlovák Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatára-, hogy a közgyűlésben megüresedett mandátumot a 2003. január 25-ei elektori gyűlésen megállapított sorrend szerinti következő jelöltnek, Elsik Vilmosnénak adja ki.
A megbízólevél kiállítását és átadását az Országos Választási Bizottság megtagadta.

II.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Kv.I.29.261/1999/1., valamint Kvk.III.37.234/2001/2. számú jogerős határozatai szerint, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 34. §-a nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján az Országos Választási Bizottság az időközben megüresedett országos kisebbségi önkormányzati képviselői helyek betöltéséről rendelkezhetne. Az Országos Választási Bizottság mindezekre tekintettel hozta meg döntését.

III.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésén, a Nek tv. 34. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. és 80. §-ain alapul.
Budapest, 2003. április 2.Dr. Ficzere Lajos       
az Országos Választási Bizottság
elnöke