4/2022. NVB határozat - az Országos Örmény Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

4/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban (1025 Budapest, Palatinus u. 4) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban– annak okán, hogy a nemzetiségi képviselő egy éven át nem vett részt a közgyűlés ülésén – megüresedett mandátumot az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015 Budapest, Donáti utca 7/A.) listájának 7. sorszám alatti helyén szereplő Fabók Dávid részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés j) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén. A Njtv. 102. § (2) bekezdése alapján ezen esetben a képviselő-testület, közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. A képviselő-testület, közgyűlés e határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi az érintett képviselőnek, a választási bizottságnak és a fővárosi/megyei kormányhivatalnak.
  2.  Esztergály Zsófia Zita az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 318/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3.  Akopjan Nikogosz az Országos Örmény Önkormányzat elnöke 2021. november 26-án kelt, elektronikusan megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az Országos Örmény Önkormányzat közgyűlése a 63/2021. (XI. 23.) számú határozatában megállapította, hogy Esztergály Zsófia Zita képviselői megbízatása – figyelemmel az Njtv. 102. § (1) bekezdés j) pontjára – megszűnt. Az Országos Örmény Önkormányzat az említett határozatot 2021. november 26. napján elektronikus úton küldte meg Esztergály Zsófia Zita részére.
  4.  A Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. Az Njtv. 106. § (6) és (9) bekezdése értelmében az érintett képviselő a megbízatása megszűnését megállapító határozatot a közlést követő 15 napon belül közigazgatási perben támadhatja meg. Az említett határozat megtámadására nyitva álló határidő 2021. december 13. napján anélkül telt le, hogy Esztergály Zsófia Zita jogorvoslattal élt volna ellene.
  7.  A listát állító jelölő szervezet, a törvényes képviselője élve a Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – elektronikus és postai úton 2022. január 5-én megküldött nyilatkozatában – a megüresedett mandátum betöltésére az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete listájának 7. sorszám alatti helyén szereplő Fabók Dávidot jelölte.
  8.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban a megüresedett mandátumot Fabók Dávid részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés j) pontján, a 102. § (2) bekezdésén, a 106. § (6) és (9) bekezdésein, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. január 14.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke