4/2021. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

4/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Ady Endre út 4.) listájának 24. sorszám alatti helyén szereplő Baranyi Péter részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A Nektv. 102. § (6) bekezdése alapján írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.

[2] Buczó Csanád László a 2019. évi roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Fiatal Romák Országos Szövetsége listás jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 348/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.

[3] Az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának vezetője 2021. március 3-án kelt, elektronikusan és postai úton is megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2021. március 1. napján kelt és 2021. március 3. napján átvett írásbeli nyilatkozatában lemondott az Országos Roma Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról.  

[4] A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.

[5] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6] A listát állító jelölő szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetsége törvényes képviselője élve a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – elektronikus úton 2021. március 14-én megküldött, postai úton 2021. március 25-én megérkezett írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére a lista 24. sorszám alatti helyén szereplő Baranyi Péter jelölte.

[7] Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot Baranyi Péter részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. április 7.

 

                                                                            Dr. Téglási András

                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                     elnöke