4/2012. OVB határozat - Sz. B., dr. Sch. A. és dr. Sch. G. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
4/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. január 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B., dr. Sch. A. és dr. Sch. G. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2011. május 23-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama az álláskeresővé válást megelőzően folyamatosan munkaviszonyban töltött idő egyötödénél, de legfeljebb 270 napnál kevesebb ne lehessen?”
 
Az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI. 24.) számú határozatával megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. Álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztő, ugyanis a „legfeljebb” és a „kevesebb” szavak egyidejű alkalmazása nyelvtanilag nem értelmezhető, értelemzavaró kapcsolat áll fenn a mondatban.
A Bizottság határozata ellen kifogást nyújtottak be.
Az Alkotmánybíróság 106/2011. (XII. 2.) számú határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés hitelesítése – az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI. 24.) számú határozata indokolásában felsorakoztatott indokok alapján – az Nsztv. 13. §-ában szabályozott egyértelműség hiányára hivatkozással nem tagadható meg, ezért a Bizottság hivatkozott határozatát a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és a Bizottságot új eljárásra utasította.
 
Az Országos Választási Bizottság azonban időközben a fenti kérdéssel ugyanazon tartalmú kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát a 149/2011. (IX. 9.) határozatával hitelesítette. Az aláírásgyűjtő ívet az Országos Választási Iroda vezetője a Ve. 118. § (1) bekezdése alapján 2011. december 2-án hitelesítési záradékkal látta el, mellyel az aláírásgyűjtés jelenleg is folyamatban van, és azt 2012. április 2. napjáig lehet folytatni.
 
Az Nsztv. 12. §-a egyértelműen kimondja, hogy ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya, illetőleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés.
 
Az Országos Választási Bizottság erre tekintettel az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 12. §-án, a Ve. 118. § (1) bekezdésén, 156. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) és (3) bekezdésein alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke