4/2001. (VI. 16.) OVB határozat - aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadása

 4/2001. (VII. 16.) OVB határozat

aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadása

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt kérelmére - amelyben országos népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának, illetve az azon szereplő kérdések hitelesítését kérte - az Alkotmánybíróság 32/2001. (VII. 11.) AB határozatával elrendelt új eljárásban meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 3/2001. (V. 21.) OVB határozatával hitelesítette a Magyar Szocialista Párt által benyújtott országos népszavazás elrendelésére irányuló aláírásgyűjtő ívet és az azon szereplő négy kérdést:

„. Akarja-e Ön, hogy a Munka Törvénykönyve a munkavállalóknak ismét heti két teljes pihenőnapot biztosítson, ezek egyike vasárnap legyen és a pihenőnapon végzett munkáért kiemelt díjazás járjon?

2. Akarja-e Ön, hogy az évenkénti nyugdíjemelést úgy határozzák meg, hogy a keresetnövekedés mellett a nyugdíjasok fogyasztása (fogyasztói kosara) alapján számított áremelkedést vegyék figyelembe?

3. Akarja-e Ön, hogy a sorkatonai szolgálat megszűnjön és azt önkéntes hivatásos haderő váltsa fel?

4. Akarja-e Ön, hogy a közoktatás az érettségi megszerzéséig minden tanuló számára térítésmentesen biztosítsa legalább egy idegen nyelvből a középfokú nyelvtudás megszerzésének és államilag elismert nyelvvizsga letételének feltételeit?”

Az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott kifogásokat az Alkotmánybíróság 32/2001. (VII. 11.) AB határozatában bírálta el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 3/2001. (V. 21.) OVB határozatát megsemmisítette, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy „z aláírásgyűjtő íven egymás mellett több kérdés oly módon való szerepeltetése, hogy az ajánlási jogával élni kívánó választópolgár azokra egyenként, külön-külön nem tud egyértelmű választ adni és egyben a kérdések közül választani, az Alkotmány 2. § (2) bekezdése mellett az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján, a jogbiztonság érdekében megfogalmazott általános eljárási alapelvekkel is ütközik: mindenekelőtt a népszavazás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás értékei sérülnek.”

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) az Alkotmánybíróság eljárásának közös szabályai között a 27. § (2) bekezdésében kimondja, hogy „z Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező.”Ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdésein, az Nsztv. 10. § d) pontján, a Ve. 3. § a) és d) pontjain, a 117. §-án, 118. § (3) bekezdésén, az Abtv. 27. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.