398/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán az országos nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatokat megillető központi költségvetési támogatás meghatározása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

398/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán az országos nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatokat megillető központi költségvetési támogatás meghatározása tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatoknak járó központi költségvetési támogatás összegét jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A központi költségvetési támogatás összegének meghatározása]

  1. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a alapján az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
  2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. melléklete szerint, a törvény értelmében nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
  3. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30 %-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság a Kktv. 4. § (2) bekezdése alapján, az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget, az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, a Kktv. 1. mellékletben meghatározott eljárás szerint határozza meg, és erről a Nemzeti Választási Iroda útján értesíti a Magyar Államkincstárt.
  5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi listák nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozatai legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 órakor jogerőre emelkedtek.
  6. A Kktv. 5. §-a alapján a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatás alapja az országgyűlési képviselők általános választásán megszerezhető összes mandátum és ötmillió forintnak a szorzata, vagyis 995.000.000 Ft.
  7. A Kktv. 1. melléklete alapján az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása összegét a következő eljárás szerint kell kiosztani:

a)    A nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben névjegyzékbe vett választópolgárok számát össze kell adni (a továbbiakban: összes nemzetiségi választópolgár).

b)    A 4. § (1) bekezdése szerinti összeg kétharmadát el kell osztani az összes nemzetiségi választópolgár számával. Az így kapott hányados egész része az egy nemzetiségi választópolgárra jutó támogatás összege (a továbbiakban: kvóta).

c)    A nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgárok számát az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatonként meg kell szorozni a kvótával. Az így kapott összeg az országos nemzetiségre jutó támogatás elsődleges összege.

d)    A 4. § (1) bekezdése szerinti összeg egyharmadát egyenlő arányban kell felosztani az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok között. Az így kapott összeg az országos nemzetiségre jutó támogatás másodlagos összege.

e)    Ha az eljárás során fel nem használt összeg marad, azt az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok között egyenlő arányban kell felosztani. Az így kapott összeg az országos nemzetiségre jutó támogatás harmadlagos összege.

f)     Az a)-e) pont szerint kapott összeg az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó támogatás összege.

  1.  A fenti számítási mód alapján a Nemzeti Választási Bizottság nemzetiségenként az országos nemzetiségi listát állító nemzetiségi önkormányzatoknak járó központi költségvetési támogatás összegét jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Vjt. 7. §-án, a Nktv. 1. mellékletén, a Kktv. 4. § (1) és (2) bekezdésén, az 5. § (1) bekezdésén, valamint 1. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke