395/2019. NVB határozat - R. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

395/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a R. A. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 140/2019. (IX. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A Magyar-Román Demokratikus Szövetség (1162 Budapest, Akácfa u. 52.), mint jelölő szervezet a 2019. évi fővárosi román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételét kérte a Fővárosi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: FVB). A bejelentéssel egyidejűleg 4 ajánlóívet nyújtott be.

[2]          Az FVB a fentiek alapján megállapította, hogy a Magyar-Román Demokratikus Szövetség által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot, továbbá a szervezet a fővárosban kitűzött román települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) egyéni jelöltet állított. Tekintettel arra, hogy a szervezet fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, az FVB a 140/2019. (IX. 13.) számú határozatával a Magyar-Román Demokratikus Szövetség nemzetiségi listáját 7 fő jelölttel nyilvántartásba vette.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2019. szeptember 16-án 15 óra 55 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az FVB 140/2019. (IX. 13.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[4]          Jogorvoslati kérelmében kifejtette, hogy „[a] Magyar-Román Demokratikus Szövetség jelölő szervezet által benyújtott listáján szereplő 7 személy közül P. Z. és ifj. P. Z. személyek a 2006-2010 önkormányzati ciklusban a Budapest XVI. kerületben cigány/roma képviselők voltak, az ezt megelőző önkormányzati ciklusokban kijátszva a jogszabályokat hol román, hol cigány/roma képviselők is. P. Z., aki egyben a Magyar-Román Demokratikus Szövetség jelölő szervezet törvényes képviselője 2007-2011 önkormányzati ciklusban a Fővárosi Roma/Cigány önkormányzat képviselője és a Budapest XVl. kerületi roma/cigány képviselője is.”

[5]          Álláspontja szerint „P. Z. a roma/cigány önkormányzati tisztsége betöltésével egy időben feleségét P. Z.-t a 2007-2011 önkormányzati ciklusban a fővárosi román nemzetiségi listán, a 2006-2010 önkormányzati ciklusban a Budapest XlV. kerület román nemzetiségi listán jelölte képviselőnek, mint a Magyar-Román Demokratikus Szövetség jelölő szervezet elnöke.”

[6]          Beadványához csatolta a 2006. évi Budapest XVI. kerület cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményének jegyzőkönyvi adatait.

[7]          Fentiekben kifejtett indokok, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 54. §-a alapján kérte, hogy „P. Z. és ifj. P. Z. képviselő jelöltségét a fővárosi román nemzetiségi listáról visszavonni szíveskedjen a T. NVB.”

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[8]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[9]          A Ve. 308. §-a a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazni rendeli a Ve. 221. § (1) bekezdését, amely értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt azt rögzítette, hogy 2018-ban módosultak a Ve. rendelkezései, így a fellebbezés előterjesztésére vonatkozó követelmények is. Míg a jogszabályi változásokat megelőzően fellebbezést a kifogáshoz hasonlóan bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthatott be, addig 2018. szeptember 1-jét követően a fellebbezés során minden esetben szükségessé vált az érintettség igazolása a kérelmezői oldalon.

[11]       Az új jogszabályi környezetben a fellebbezés benyújtása kapcsán a választási eljárásokban már több esetben vizsgálta magánszemélyek fellebbezés benyújtására vonatkozó jogosultságát, amely döntések közül a 48/2019. számú határozatában foglalt érvelést bírósági felülvizsgálat nyomán a Kúria is értékelte.

[12]       A Kúria az NVB döntését a Kvk.I.37.510/2019/2. számú végzésével 2019. április 23-án helyben hagyta. E döntésében a legfőbb bírói fórum kifejtette, hogy „[h]elytállóan hivatkozott a kérelmezett arra, hogy az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény 77. §-ának 2018. szeptember 1-jei hatályba lépése következtében a Ve. jogorvoslati rendszerében azonos módon határozza meg az egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. (…) Mindkét kérelem befogadásának feltétele tehát az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen. A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) értelmében a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. A természetes személy kérelmező kérelmében hivatkozott kifogás elutasítás önmagában az ügy érdemével kapcsolatos érintettséget nem alapozza meg.”

[13]       A Kúria a Kvk.III.37.322/2019/3. számú és a Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzésében úgy foglalt állást, hogy „(…) magánszemélyek esetében az érintettséghez közvetlen jogsérelem szükséges, mely megkívánt érintettség-igazolási szint az esetek többségében kizárja az érintettség igazolását, mert a választópolgárok a választási jogsértések jelentős részénél kizárólag absztrakt érdeksérelmet, közvetett érintettséget tudnak igazolni, amely emiatt nem éri el a Kúria által megkövetelt szintet, a contrario az következik, hogy a jelöltek, jelölőszervezetek esetében az e minőségükre való hivatkozás az érintettségüket megalapozza.”

[14]       Bírósági felülvizsgálati kérelem okán értékelte a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 133/2019. számú határozatát is. Az NVB döntését helybenhagyó Kvk.VI. 37.688/2019/5. számú végzés indokolásában a Kúria rámutatott arra, hogy a „Ve. 208. §-ában szabályozott, a kifogás benyújtására jogosult személyek köréhez képest a Ve. 221. § (1) bekezdése a fellebbezés előterjesztésére jogosultak körét lényegesen szűkebben határozza meg 2018. szeptember 1-jétől. Ugyanis ameddig kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet is benyújthat az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet mellett, addig fellebbezés előterjesztésére csak az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. Ez azt jelenti, hogy a kifogást benyújtó személy – jelen esetben a kérelmező – fellebbezést csak akkor nyújthat be, ha az ügyben érintett, önmagában a kifogás elbírálása nem alapozza meg az érintettséget (Kúria Kvk.VI.37.638/2019/3. számú végzése).”

[15]       A Nemzeti Választási Bizottság továbbá irányadónak tekintette az Alkotmánybíróságnak a Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata során meghozott 3081/2014. (IV. 1.) AB végzésében kifejtetteket is, amely szerint „[a] Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal – mely elvi síkon lehet többek között akár, akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti –, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv (…) dönt el”. (ABH 2014, 1594)

[16]       Mivel a választási eljárásban annak sommás jellegéből adódóan hivatalbóli bizonyítás felvételére nincs mód, ezért Beadványozót terheli a fellebbezés valamennyi formai és tartalmi kellékének határidőben való előterjesztése, így az érintettség igazolása is, amelyre jelen ügyben nem került sor. [Kvk.I.37.391/2014/2., Kvk.IV.37.286/2018/2. számú döntései]

[17]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Beadványozó nem igazolta a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét, ezért a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[18]       A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]       A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a 232. §-án, a 308. §-án és a 330. § (3) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 19.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke