393/2019. NVB határozat - a Nemzeti Roma Összefogás által a Kusper Ügyvédi Iroda útján benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

393/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Roma Összefogás által (3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 21., a továbbiakban: Beadványozó) a Kusper Ügyvédi Iroda útján benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 135/2019. (IX. 13.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]           Beadványozó 2019. szeptember 9-én a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán Budapest Fővárosban állított területi listáját 8 fő jelölttel bejelentette a Fővárosi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: FVB). A lista bejelentésével egyidejűleg 65 db ajánlóívet adott át, amelyből 20 db üres volt, így a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban: FVI) 45 db ajánlóívet ellenőrzött, és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta az FVB-t.

[2]           Az FVB határozatában hivatkozott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 60. § (1) bekezdésére, amely alapján az a nemzetiségi szervezet állíthat területi listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, 2019. július 30-án Budapest Főváros 7740 választópolgára szerepelt a központi névjegyzékben roma nemzetiségi választópolgárként, így a listaállításhoz szükséges ajánlások száma 155.

[3]           Összevetve a törvényi követelményekkel az FVB megállapította, hogy az FVI tájékoztatása szerint a Nemzeti Roma Összefogás leadott ajánlóívein 145 darab érvényes ajánlás szerepelt, amely nem felel meg a Nek tv. 60. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.

[4]           Az FVB ezek alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése szerint a lista nyilvántartásba vételét visszautasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]           Beadványozó jogi képviselője útján 2019. szeptember 16-án, 15 óra 25 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be az FVB 135/2019. (IX. 13.) számú határozatával szemben.

[6]           Előadta, hogy az FVB határozata súlyosan sérti az Alaptörvény XXIII. cikkét, a Ve. 2. § (1) bekezdését, 126. §-át és az NVB 5/2014. iránymutatásában foglaltakat. Megítélése szerint az FVB az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényesítése mellett nem tartotta tiszteletben a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akaratot.

[7]           A jogszabálysértésekkel összefüggésben megjelölte 160 választópolgár adatait. Indokolása szerint a négy csoportban, összesen 193 tételben megjelölt választópolgárok adatai mindenképpen megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

[8]           Indokolása szerint – „saját nyilvántartására” is támaszkodva – roma nemzetiségi választópolgárként szerepelt további 22 fő a választás kitűzésekor az FVB által elfogadotthoz képest (2. sz. melléklet). A fellebbezésben ennek kapcsán az alábbi ajánlóíveket és ajánlásokat jelölte meg tételesen: 29472I0003 (2.); 29472I0007 (4.); 29472I0011 (3.); 29472I0013 (6-7.); 29472I0015 (5.); 29472I0016 (3.); 29472I0018 (1-5.); 29472I0032 (2.,8.); 29472I0033 (3-4., 6-7.); 29472I0037 (7-8.); 29472I0046 (2-3.) ívek.

[9]           További két fő a jelölő szervezet szerint a névjegyzékben szerepel, de nem rendelkezik a HVI döntését tartalmazó okirattal (4. sz. melléklet). Ezen ajánlások az alábbi íveken szerepelnek: 29472I0016 (2.); 29472I0026 (3.) ívek.

[10]        136 fő ugyanígy roma nemzetiségi választópolgárként szerepel a névjegyzékben és ezzel kapcsolatban a HVI döntését tartalmazó okirattal is rendelkezik (az okiratokat fellebbezéséhez mellékelte, az érintett személyek összefoglaló táblázata a fellebbezés a 3. sz. melléklete). A hivatkozott ajánlások a fellebbezés szerint az alábbi íveken szerepelnek: 29472I0001 (2-5.); 29472I0003 (1.); 29472I0006 (6.); 29472I0007 (3., 5-8.); 29472I0008 (2.); 29472I0009 (3.); 29472I0010 (4.); 29472I0011 (5., 7.); 29472I0013 (2., 4-5.); 29472I0014 (1., 3-4.); 29472I0015 (1-3., 7.); 29472I0017 (1., 3-7.); 29472I0018 (7-8.); 29472I0019 (1., 3-8.); 29472I0021 (1-2., 4-6.); 29472I0022 (1-7.); 29472I0023 (1-8.); 29472I0024 (1-3., 5-6., 8.); 29472I0025 (2., 5-8.); 29472I0026 (2., 4-7.); 29472I0027 (1-2., 5.); 29472I0028 (1-8.); 29472I0029 (1-8.); 29472I0030 (1-3., 5-8.); 29472I0031 (1-3.); 29472I0032 (1., 3-5., 7.); 29472I0037 (1-2., 6.); 29472I0038 (1., 4., 7.); 29472I0045 (3., 5-7.); 29472I0046 (1., 5-6., 8.); 29472I0047 (2-3., 6.); 29472I0048 (1-3.); 29472I0050 (6.); 29472I0052 (2., 4., 6., 8.)ívek.

[11]         Szöveges indokolása szerint 29 (a benyújtott melléklet alapján 33) fő esetében az érintettek véleménye szerint regisztráltak, azonban az FVI egyezőséget nem talált, amellyel kapcsolatban a választások informatikai rendszerét érintő rendszerhibát vélelmez (a fellebbezés 5. sz. melléklete). A kifogásolt ajánlások az alábbiak: 29472I0001 (4-5.); 29472I0007 (3., 5-8.); 29472I0019 (1.); 29472I0027 (2., 5.); 29472I0028 (1-8.); 29472I0029 (1-8.); 29472I0030 (1-3., 5-6.); 29472I0031 (3.); 29472I0032 (7.) ívek (sorszám).

[12]        Előadja továbbá, hogy a jelölő szervezet ajánlói közül 160 választópolgár egyértelműen beazonosítható, adataikban csekély mértékű eltérés sem tapasztalható, így az érvényes ajánlások száma meghaladja a listaállításhoz szükséges 155 darabot.

[13]        A fenti eltérésekkel kapcsolatban kiemeli, hogy a választási eljárásban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét a választási eljárás valamennyi résztvevőjének, így az ajánlások ellenőrzését végrehajtó választási irodának is meg kell tartania, ezzel összefüggésben idézi az NVB álláspontját, amely szerint a választópolgár önhibáján kívül is kerülhet olyan helyzetbe, hogy joggyakorlása a tőle elvárható gondosság és odafigyelés ellenére sem felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Ez állhat fenn akkor, ha a választópolgár rajta kívül álló okból nem értesül időben a nem általa kezdeményezett, költözésével nem járó lakcímének megváltozásáról, „továbbá az aláírásgyűjtés viszontagságos körülményből adódóan előforduló csekély mértékű helyesírási hibával kerül rögzítésre a választópolgára adatai, amely álláspontunk szerint semmiképpen nem eredményezheti a választópolgár ajánlási joga teljes elenyészését”.

[14]        Beadványozó kifogásolta továbbá, hogy az FVB határozatát nem kézbesítette számára, azt csak a honlapját figyelve észlelte, illetve hogy az ellenőrzés részleteiről megfelelő tájékoztatást nem kapott, így a fellebbezését csak saját adatai (”nyilvántartása”) alapján készíthette.

[15]        Jogi érvei ismételt összegzését követően kéri az FVB határozatának megváltoztatását és a lista nyilvántartásba vételét.

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[16]        A fellebbezés az FVB határozata érdemének megváltoztatására nem alkalmas.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[18]        A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság első fokú határozatával szemben fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. Beadványozónak az ügyben való érintettségét az alapozza meg, hogy a sérelmezett határozatban megjelölt listaállító jelölő szervezet.

[19]        A TVI Beadványozó ajánlásainak ellenőrzését az alábbiak szerint végezte el: feldolgozott ajánlóívek száma: 45, ebből érvényes: 36, érvénytelen: 9; az érvényes íveken lévő rögzített ajánlások száma: 254, érvényes ajánlások száma összesen: 145, érvénytelen ajánlások száma összesen: 109; az érvénytelen ajánlások közül formai hibás ajánlás: 0, többszörös ajánlás: 6, egyéb okból érvénytelen: 103.

[20]        A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda útján elvégezte Beadványozó által megjelölt okok alapján, a fellebbezésben konkrétan hivatkozott 193 darab ajánlás ismételt vizsgálatát, amellyel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:

[21]        Beadványozó az alábbi esetekben olyan ajánlások kapcsán kezdeményezett felülvizsgálatot, amelyeket a TVI az ellenőrzése során már érvényesként regisztrált jelentésében:

29472I0001 (2-5.); 29472I0006 (6.); 29472I0008 (2.); 29472I0009 (3.); 29472I0010 (4.); 29472I0014 (1., 3-4.); 29472I0016 (2-3.); 29472I0017 (1., 4., 6-7.); 29472I0018 (1-5., 7.); 29472I0019 (1., 3., 6-8.); 29472I0022 (1-4., 6-7.); 29472I0024 (1-3., 5-6., 8.); 29472I0025 (2., 5-8.); 29472I0027 (1-2., 5.); 29472I0028 (1-8.); 29472I0029 (1-3., 5-8.); 29472I0030 (1-3., 6-8.); 29472I0031 (1-3.); 29472I0033 (3-4., 6-7.); 29472I0037 (1-2., 6-8.); 29472I0038 (1., 4.); 29472I0045 (5-6.); 29472I0046 (1-3., 5-6., 8.); 29472I0047 (2-3., 6.); 29472I0048 (2-3.); 29472I0050 (6.) ívek (sorszám), összesen 97 tétel.

[22]        Beadványozó az alábbi esetekben olyan ajánlások esetében kezdeményezett felülvizsgálatot névjegyzékben való szereplés vagy megfelelő adategyezés címszavakkal, amely az ellenőrzés alapján érvénytelen íven szerepelt:

29472I0003, 29472I0007, 29472I0011, 29472I0013, 29472I0015, 29472I0021, 29472I0023, 29472I0026, 29472I0032 jelű ívek, illetve az íveken szereplő valamennyi ajánlás.

Az ívek érvénytelenségét az aláírást gyűjtő polgár adatainak eltérése okozta.

[23]        Az ajánlóívre vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 120-121. §-ai tartalmazzák. A Ve. 120. § (2) bekezdése alapján az ajánlóív kizárólag a választási iroda által kiállított ajánlóív lehet. Az ajánlóív adattartalmával kapcsolatban a Ve. 121. §-a rögzíti, hogy azon szerepel a választás típusa, a jelölő szervezet neve, a választókerület megnevezése és az ív egyedi azonosítója. A Ve. 125. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. A 126. § szerint az ajánlás érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai – az aláírás kivételével – a szavazóköri névjegyzék adataival megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

[24]        A Ve. 122. § (6) bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek fel kell tünteti a nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és az aláírását.

[25]        A Kúria népszavazási kezdeményezést támogató aláírások ellenőrzésével kapcsolatban a Knk.I.37.722/2016/3. számú végzésében úgy foglalt állást, hogy aláírás gyűjtő adataihoz kapcsolódó hiányosságok azt eredményezik, hogy az íven szereplő valamennyi támogatói aláírás az Nsztv. 17. § első fordulatának megfelelően érvénytelen lesz.

[26]        Tekintettel arra, hogy a népszavazási kezdeményezést támogató aláírások és az jelölést támogató ajánlások ellenőrzésére vonatkozó szabályok nagymértékű hasonlóságot mutatnak, az utóbbi esetben is indokolt az az értelmezés, miszerint az ajánlás érvényességének feltétele a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglaltak teljesülése, ezért a Bizottság jelen eljárásban is alkalmazhatónak tartja a Kúria hivatkozott döntésében foglalt megállapítást, és egyetért a TVI ellenőrzésében szereplő minősítésekkel.

[27]        Beadványozó által megjelölt további esetekben a Bizottság az alábbi tételes hiba-okokat találta, amelyek megfeleltek az FVI ellenőrzésének (12 tétel):

29472I0017 ív (5.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0018 ív (8.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0019 ív (4.) sorszámon az ajánló kis adateltérésnek nem minősíthető módon eltérő lakcímet adott meg;

29472I0022 ív (5.) sorszámon az ajánló kis adateltérésnek nem minősíthető módon eltérő lakcímet adott meg;

29472I0024 ív (5.) sorszámon az ajánló a választókerületben nem rendelkezett választójoggal;

29472I0029 ív (4.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0030 ív (5.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0038 ív (7.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0045 ív (3.) sorszámon az ajánló kis adateltérésnek nem minősíthető módon eltérő lakcímet adott meg;

29472I0045 ív (7.) sorszámon az ajánló a beírt személyi azonosító jel alapján nem volt beazonosítható;

29472I0048 ív (1.) sorszámon az ajánló második ajánlása szerepelt (többszörös ajánlás);

29472I0052 ív (2.) sorszámon az ajánló kis adateltérésnek nem minősíthető módon eltérő lakcímet adott meg.

[28]        A Bizottság két esetben Beadványozó indítványának megfelelően módosította az ajánlás érvényességét, és elfogadta azokat:

1. 29472I0019 ív (1.) sorszámon az ajánlásban meglévő adateltérés (irányítószám hiánya) nem okozta az ajánlás érvénytelenségét, mivel annak feltüntetése nem kötelező;

2. 29472I0019 ív (5.) sorszámon az ajánlásban meglévő adateltérés (második utónév elhagyása, ajtó-emelet megjelölésének hiánya a lakcímben) nem okozta az ajánlás érvénytelenségét, mivel ezek a kisebb jelentőségű eltérések a Ve. 126. § (2) bekezdése alapján megengedettek.

[29]        A Bizottság a fenti tételes ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a TVI ellenőrzése és ennek alapján az FVB döntése az Alaptörvény felhívott rendelkezésének és a választási eljárás alapelveinek megfelelt. Az egyes ajánlások érvénytelenségének oka döntően Beadványozó által lényegesen eltérő okok miatt lett megállapítva, az ellenőrzés korrekcióját csak kettő esetben lehetett elvégezni. Beadványozó által megjelölt és vizsgálható ajánlások közül ezért 147 felelt meg minden szempontból a jogszabályi követelményeknek, amely elmarad a listaállításhoz szükséges 155 ajánlástól a roma fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán, és így a lista nyilvántartásba vételének visszautasítását indokolja.

[30]        A Bizottság ezt követően az FVI eljárását és az FVB határozatának kézbesítését vizsgálta, amelyről az NVI felhívására az FVI 2019. szeptember 19-én külön is nyilatkozott. A becsatolt bizonyítékok, illetve az FVI nyilatkozata alapján a Bizottság az alábbiakat állapítja meg.

[31]        A Ve. 127. § (1) bekezdés alapján az ajánlások ellenőrzését a jelölt (lista) bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni, és eredményéről a (3) bekezdés alapján az illetékes választási bizottság mellett – kérelmére – a jelöltet (jelölő szervezetet) is tájékoztatni kell.

[32]        Az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás (a továbbiakban: Iránymutatás) 2. pontja a Ve. 127. § (3) bekezdését úgy értelmezi, hogy a „tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet”. A Bizottság az iránymutatásban kimondta, a „választási eljárás nyilvánosságának alapelvéből, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéséből következik, hogy a választási iroda az érintett, jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet képviselője részére biztosítja az ajánlások ellenőrzéséről készített iratokba való betekintés lehetőségét”.

[33]        A Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok és nyilatkozatok azt támasztják alá, hogy az FVI az ajánlások ellenőrzése során a Ve. rendelkezéseit megtartva járt el. Az ellenőrzés során vagy a határozathozatal és a jogorvoslati kérelem benyújtása között Beadványozó nem terjesztett elő olyan kérelmet, amely a Ve. 127. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásra irányult, erre csak 2019. szeptember 18-án, a fellebbezés benyújtását követő második napon került sor. Ilyen kérelem igazolása hiányában az FVI jogszabálysértése nem valószínűsíthető, az csak a kérelem megtagadása esetében állna fenn. A részletes tájékoztatás, továbbá a betekintés igénylése ugyanis minden esetben a jelölő szervezet felelőssége, annak lehetőségére pedig a jogszabály mellett a választási szervek által kiadott tájékoztatók is felhívják a figyelmet.

[34]        A határozat kézbesítésével összefüggésben a Bizottság megállapítja, hogy az a jelölő szervezet által megadott és nyilvántartásban szereplő …@gmail.com elektronikus cím helyett a …@gmai.com címre került megküldésre, ezáltal nem megfelelően teljesült a határozatok közlésére vonatkozó, Ve. 48. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség. Arra tekintettel, hogy a jelölő szervezet jogorvoslathoz való joga a közlés elmaradása miatt végül nem sérült, illetve hogy a fellebbezés a Ve. 48. §-a sérelmének megállapítására irányuló konkrét indítványt nem tartalmazott, a közlés elmaradását csak a tényállás részeként rögzítette, a Bizottság a jogsértés megállapítását mellőzte. Mindemellett a Bizottság szükségesnek látja felhívni a figyelmet, hogy a helyi és területi szervek előtti eljárásban is kiemelt jelentősége van a határozatok rövid úton való közlésére vonatkozó kötelezettség megfelelő teljesítésének a sommás eljárás rövid, jogvesztő határidőire tekintettel.

[35]        A fenti érvelés alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a 135/2019. (IX. 13.) FVB határozat helybenhagyását tartja indokoltnak, az ajánlások részben ismételt ellenőrzése alapján a fent kifejtett eltérő indokolással, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[36]        A határozat a Nek tv. 60. § (1) bekezdésén, a Ve. 48. § (1) bekezdésén, 120-127. §-ain, a 129-132. §-ain, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 308. §-án, 319. §-án, a 330. § (3) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 19.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke