392/2014. NVB határozat - H. F. H. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
392/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság H. F. H. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Zala Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 35/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Zala Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 35/2014. (III. 06.) számú határozatában a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Horváth Ferenc Henriknek – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán Zalaegerszeg 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB döntésével nem ért egyet, és kifogásolta, hogy a bizottság a fellebbezéssel érintett határozatában nem rögzítette az érvénytelennek minősített ajánlások érvénytelenségének okát, mely által a megfelelő jogi álláspont kialakítására nincs lehetősége, és fellebbezését pontos információk, részletes indokok hiányában tudja előterjeszteni. A fellebbező állítása szerint az OEVB eljárása hátrányos helyzetet teremtet számára. Mindezek alapján, valamint hivatkozva a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. számú, az ajánlások egyes kérdéseiről szóló iránymutatására, kérelmezte az általa benyújtott ajánlások érvényességének felülvizsgálatát és a szükséges intézkedések átvételét.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme nem tartalmazza jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbező által is hivatkozott, az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott 5/2014. NVB iránymutatás 2. pontjában a Bizottság az alábbiakat rögzítette:
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
Fentiek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel az, hogy a fellebbező mindamellett, hogy beadványában maga is hivatkozik az idézett NVB iránymutatásra, annak második pontjában rögzített jogosultsággal –, mely az érvénytelen ajánlásokkal kapcsolatos tájékozódási lehetőséget biztosítja a jelöltek és jelölő szervezetek képviselői számára – nem élt, és fellebbezését az OEVB jogszerűtlen eljárására alapozta, valamint arra, hogy nem volt tudomása az általa gyűjtött ajánlások érvénytelenségének okáról.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke