39/2012. OVB határozat - a Szangye Menlai Gedün, A gyógyító Buddha Közössége képviseletében Nagy Zoltán elnök által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
39/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szangye Menlai Gedün, A gyógyító Buddha Közössége képviseletében Nagy Zoltán elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2012. február 21-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Támogatom, hogy az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségekről szóló 2011.évi CCVI.évi . törvény alapján egyházként elismerje a SZANGYE MENLAI GEDÜN, A GYÓGYÍTÓ BUDDHA KÖZÖSSÉGE elnevezésű egyházat (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Híd utca 1., bejegyző végzés száma:6.Pk. 69.810/2.nyilvántartási száma: 59).”
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 17. § rendelkezésében foglalt egyértelműség követelményének. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a megtárgyalásra javasolt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés azért nem tekinthető egyértelműnek, mert az a választópolgárok számára megtévesztő, mivel az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületet egyházként tünteti fel. Ezáltal a választópolgár az aláírásgyűjtő ív aláírásakor nem lenne tisztában azzal, hogy pontosan milyen tartalmú kezdeményezést támogat az aláírásával.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmű a kezdeményezés azért sem, mert a megfogalmazásában tévesen, ezáltal a választópolgár számára megtévesztő módon tünteti fel a vonatkozó jogszabályt.  
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke