39/2003. (III. 29.) OVB határozat - a Magyarországi Zöld Párt panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
39/2003. (III. 29.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a Magyarországi Zöld Párt panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panasznak helyt ad, és megállapítja, hogy a NAP TV műsorait készítő St. Plusz Könyv- és Lapkiadó, Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. (a továbbiakban: St. Plusz Kft.) megsértette a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt, azon rendelkezést, amely szerint a kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetve jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.
 

Indokolás

I.

A Magyarországi Zöld Párt a Ve. 44. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva panaszt nyújtott be az St. Plusz Kft. ellen, amely szerinte diszkriminatív módon járt el, mert négy megjelentetni kívánt politikai hirdetéséből csak egynek a közlését vállalta.

II.

A Ve. 44. §-ának (1) bekezdése alapján a kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetve jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. 

Az Országos Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a NAP TV műsorait készítő St. Plusz Kft. megsértette a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt, az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó követelményt, amikor a Magyarországi Zöld Párt négy, sugárzásra átadott politikainak minősített hirdetéséből háromnak a közlését indokolás nélkül megtagadta. 

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az a tény, hogy egy későbbi időponttól az St. Plusz Kft. valamennyi hirdetés sugárzását vállalja, a jogsértés tényét nem befolyásolja.

III.

A határozat a Ve. 44. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. és 80. §-ain alapul.


Budapest, 2003. március 29.Dr. Ficzere Lajos       
az Országos Választási Bizottság
elnöke