388/2014. NVB határozat - M. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
388/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/2014. (III. 3.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 14/2014. (III. 3.) számú határozatában Fodor Juditot, az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy Fodor Judit egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az OEVB 11/2014. (II. 28.) OEVB számú határozatában visszautasította, tekintettel arra, hogy nem rendelkezett az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában nevesített 500 db érvényes ajánlással. Az elutasító döntést követően, 2014. március 3-án az OEVB 14/2014. (III. 3.) számú határozatával a jelöltet nyilvántartásba vette. A határozat indokolásában megállapította, hogy a jelölt 2014. február 27-én az ajánlóívek leadásával kezdeményezte nyilvántartásba vételét, azonban az ekkor leadott érvényes ajánlások száma nem érte el az 500 db-ot, ezért a bizottság a nyilvántartásba vételt visszautasította. A jelölt, még a bizottság döntését megelőzően további 8 db ajánlóívet adott le. Ezen ajánlóíveken és a korábban leadott ajánlóíveken található érvényes ajánlások száma együttesen elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában rögzített 500 db érvényes ajánlást, így az OEVB a jelöltet a 2014. március 3-án hozott, 14/2014. (III. 3.) számú határozatával nyilvántartásba vette.
E döntés ellen élt jogorvoslati kérelemmel a beadványozó. Fellebbezésében előadta, hogy Fodor Judit a pótlólagosan benyújtott ajánlóívek leadásával egyidejűleg nem adott le a jelölt bejelentéséhez szükséges E1-es nyomtatványt. Jogszabálysértésként az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 20. § (1) bekezdésének sérelmét jelölte meg, valamint hivatkozott az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás 4. pontjában foglaltakra, mely szerint „a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján a jelölt bejelentése a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek és a miniszteri rendeletben megjelölt formanyomtatvány átadásával történik a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál”. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB 14/2014. (III. 3.) számú határozatát és utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.
Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője a fellebbezés felterjesztésében az alábbi tényekről tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
Fodor Judit egyéni jelöltként történő nyilvántartásba vételét 2014. február 27-én kezdeményezte a KIM rendelet 22. melléklete szerinti formanyomtatvány (a továbbiakban: E1) és 69 db ajánlóív leadásával. Az ajánlóívek beérkezését az OEVI 2014. február 27-én 14:38:42-kor rögzítette, az E1 jelű formanyomtatvány leadását 2014. február 27-én 14:42:37-kor. A 69 db ajánlóív figyelembevételével a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos bizottsági ülés időpontja és kezdete 2014. február 28. 16:00 óra. A jelölt által leadott további 8 db ajánlóív átvételének rögzítése 2014. február 28-án 15:54:14-kor történt meg.
II.
A fellebbezés nem alapos.
A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál. A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges formanyomtatvány mintáját a KIM rendelet 22. melléklete tartalmazza. A jelölt bejelentése a Ve. 124. § (1) bekezdésében és a KIM rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlóívek és az E1 jelű formanyomtatvány egyidejű leadásával történik. Az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás 2. pontja szerint a választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, amennyiben a jelöltnek a nyilvántartásba vételéről szóló döntést megelőzően tudomása van arról, hogy az általa benyújtott ajánlások száma nem éri el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot, lehetősége van még a bizottsági döntést megelőzően újabb ajánlóívek leadására. Ezen leadás azonban a Ve. hivatkozott rendelkezései és az 1/2014. NVB iránymutatás 4. és 5. pontja alapján újabb bejelentésnek nem minősül, tekintettel arra, hogy az újabb bejelentés azt jelenti, hogy a pótlólagosan gyűjtött ajánlóívek leadására a választási bizottságnak a nyilvántartásba vételt visszautasító döntésének meghozatalát követően kerül sor.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ahogyan azt az OEVB fellebbezéssel érintett határozata és az OEVI fentiekben rögzített tájékoztatása is egyértelműen tartalmazza, Fodor Judit az egyéni jelöltként történő nyilvántartásba vételéről szóló 11/2014. (II. 28.) számú választási bizottsági döntést megelőzően nyújtotta be a pótlólagosan gyűjtött ajánlásokat tartalmazó ajánlóíveket, így a 2014. február 28-án 15:54:14-kor rögzített 8 db ajánlóív benyújtása nem tekinthető újabb bejelentésnek, és ezáltal ahhoz nem volt szükséges újabb E1 jelű formanyomtatvány leadása, tekintettel arra, hogy az 2014. február 27-én megtörtént.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés a fent leírt indokok alapján nem alapos, és megállapítja, hogy nem valósult meg a fellebbező által hivatkozott, a KIM rendelet 20. § (1) bekezdésének sérelme.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jogkörében eljárva a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint, az OEVB határozatának helyben hagyásáról határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 124. § (1) bekezdésén, a 127. § (3) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az 1/2014. és az 5/2014. NVB iránymutatáson, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (5) bekezdés a) pontján, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke