386/2014. NVB határozat - Ohr Ferenc Zsolt, az Összefogás Párt jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
386/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Ohr Ferenc Zsolt, az Összefogás Párt jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 30/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 30/2014. (III. 5.) számú határozatában megállapította, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Ohr Ferenc Zsolt egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóívek nem tartalmaznak legalább 500 érvényes ajánlást, így – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Ohr Ferenc Zsolt képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.  
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyet jogszabálysértésre hivatkozással és a mérlegelési jogkörben hozott OEVB határozat ellen nyújtott be. Jogorvoslati kérelmében kérte a leadott és elutasított ajánlások tételes és egyenkénti felülvizsgálatát, és azokról egyenként, jogszabályi hivatkozás mellett írásban mondják ki, hogy milyen jogszabályi előírásoknak nem feleltek meg.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Beadványozó fellebbezésében a Ve. 223. § (3) bekezdése alapján egyaránt hivatkozik jogszabálysértésre és mérlegelési jogkörben hozott határozatra, azonban nem jelöli meg azt a törvényi rendelkezést, melyre állítását alapozza, valamint tételesen nem sorolja fel azon ajánlásokat, illetve ajánlóíveket, melyek érvénytelenségét sérelmezi.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az ajánlások felülvizsgálatát, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott iránymutatás 2. pontjában a Bizottság az alábbiakat rögzítette:
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
Fentiek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel az, hogy a fellebbező az idézett NVB iránymutatás második pontjában rögzített jogosultsággal –, mely az érvénytelen ajánlásokkal kapcsolatos tájékozódási lehetőséget biztosítja a jelöltek és jelölő szervezetek képviselői számára – nem élt, és fellebbezését az OEVB jogszerűtlen eljárására alapozta, valamint arra, hogy nem volt tudomása az általa gyűjtött ajánlások érvénytelenségének okáról.
A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés esetén szükséges azon határozat megjelölése, melyet a beadványozó sérelmez. Jelen esetben a beadványozó konkrét határozatra való hivatkozás nélkül adta be kérelmét.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke