385/2014. NVB határozat - Harsányi Péter, a Szociáldemokrata Párt meghatalmazott jogi képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
    385/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Harsányi Péter, a Szociáldemokrata Párt meghatalmazott jogi képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III.04.) számú határozatát érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Békés megye 02. számú számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 36/2014. (III.04.) számú határozatával a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezetet 5.075.000,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet 2014. március 3-án 16 óráig 100 db ajánlóívvel nem tudott elszámolni. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
Beadványozó 2014. március 7-én 15 óra 52 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 36/2014. (III.04.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben kérte a fenti határozat hatályon kívül helyezését.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
II.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ennek megfelelően a fellebbezésnek természetes személy beadványozó esetén lakcímet kell tartalmaznia, szervezet esetén pedig székhelyet.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet székhelyét, mivel a fellebbezésben megjelölt cím nem a szervezet székhelye, hanem a beadványozó lakcíme. Továbbá megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, illetve a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke