382/2014. NVB határozat - Dr. Bene Gábor Sándor, a Szabad Magyarok Pártja képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
382/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Bene Gábor Sándor, a Szabad Magyarok Pártja képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 32/2014. (III.06.)  számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Az OEVB 32/2014. (03.06.) számú határozatával beadványozónak, a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezetet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasította arra hivatkozva, hogy a jelölő szervezet által leadott érvényes ajánlások száma – 364 db - nem éri el a nyilvántartásba vételhez a törvény által előírt 500 db-ot.
 II.
Beadványozó a jelölő szervezet képviseletében 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 32/2014. (03.06.) számú határozata ellen, amelyben vitatta az érvényes és érvénytelen ajánlások számát, valamint kérte, hogy az ajánlóívek ellenőrzését személyesen tehesse meg. Beadványozó jelezte továbbá, hogy fellebbezését további tényadatokkal egészítené ki.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kérelemnek tartalmaznia kell jogszabálysértésre történő hivatkozást, b) pontja pedig a kérelmet benyújtó jelölő szervezet székhelyét jelöli meg kötelező tartalmi elemként. Ugyanezen bekezdés c) pontja szerint magánszemély beadványozó köteles személyi azonosítóját a kérelemben feltüntetni. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Jelölő szervezet képviseletében eljáró beadványozó fellebbezése nem tartalmaz jogszabálysértésre történő hivatkozást, illetve nem tartalmazza a fent hivatkozott adatokat, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy – tekintettel Ve. 228. § (1) bekezdésében meghatározott rövid, három napos határidőre valamint a választási eljárás jellegére – a fellebbezés benyújtását követően annak új tényadatokkal, bizonyítékokkal történő kiegészítésére nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 228. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke