380/2014. NVB határozat - Waldmann Zsolt József képviseletében eljáró dr. Waldmann Gábor ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
380/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Waldmann Zsolt József képviseletében eljáró dr. Waldmann Gábor ügyvéd (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Csongrád Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2014. (03. 06.) 1. OEVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Csongrád Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (03. 06.) 1. OEVB számú határozatában az Összefogás Párt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Waldmann Zsolt Józsefnek – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán Csongrád Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást.
Waldmann Zsolt József jogi képviselője útján az OEVB határozata ellen 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében kérte, hogy a Waldmann Zsolt József egyéni jelöltként történő bejelentésekor benyújtott ajánlások jelenlétében kerüljenek újraszámolásra.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) és c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által benyújtott fellebbezés nem tartalmaz konkrét jogszabálysértés megjelölését, valamint nem tartalmazza Waldmann Zsolt József személyi azonosítóját sem.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme fentiek alapján nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke