38/2016. NVB határozat - Dobos Csabáné független képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

38/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Dobos Csabáné független képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. június 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

2016. június 6-án 16 óra 30 perckor Beadványozó kifogást nyújtott be a Vágáshutai Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). Kifogásában előadta, hogy 2016. június 12-én tartandó időközi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választással összefüggésben a Vágáshutáért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke felkérte, hogy a Vágáshutai Kopogtató című újságban, mint képviselőjelölt ismertesse választási programját. Beadványozó kifogása szerint bemutatkozó anyagát az általa megírt formában az Egyesület elnöke nem fogadta el és egy módosított anyag megjelentetését ajánlotta fel neki, melyet nem fogadott el. Álláspontja szerint az Egyesület elnöke a Vágáshutai Kopogtató című újságban a személyét sértő állításokat közölt, negatív színben tüntette fel, mely alkalmas volt a választópolgárok megtévesztésére. Rögzítette továbbá beadványában, hogy tudomása szerint az Egyesület elnöke a HVB tagja, melyből kifolyólag semleges magatartást kellene tanúsítania. Azzal azonban, hogy módosította Beadványozó bemutatkozó anyagát és a módosított anyag közzétételét ajánlotta fel, demokratikus alapjogokat sértett. Kifogásához mellékelte az Egyesület elnöke által aláírt, a választási program megírására vonatkozó felkérő levelet, e levél borítékjának másolatát, az eredetileg elküldött program másolatát, az Egyesület elnöke által módosított szöveg másolatát és a Vágáshutai Kopogtató 2016. májusi száma 9. oldalának másolatát, mely tartalmazza „A szerkesztők megjegyzése” című rovatot, melyre jogorvoslati kérelmében is hivatkozott.

A HVB elnöke 2016. június 7-ei levelében a kifogást áttette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).

II.

 

A TVB a kifogást 8/2016. (VI. 9.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el arra hivatkozva, hogy az nem tartalmazza a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt kötelező tartalmi elemeket, így a kifogástevő személyi azonosító jelét, lakcímét és a jogszabálysértés megjelölését.

A TVB megjegyezte továbbá, hogy a választási bizottságokkal szembeni Ve.-beli követelményeknek, melyet a törvény 17-18. §-ai rögzítenek, a megbízás ideje alatt fenn kell állniuk, az ezekben a feltételekben bekövetkezett változásokat a választási bizottság tagjának kell jelezni, de az érintett választási szervnek is figyelemmel kell kísérnie.

III.

A TVB határozata ellen Beadványozó 2016. június 10-én nyújtott be fellebbezést, melyet a TVB 2016. június 12-én 17 óra 13 perckor továbbított elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottság részére.

Beadványozó fellebbezésében rögzítette személyi azonosító jelét és lakcímét. Mindemellett vitatta a TVB határozatának azon megállapítását, mely szerint beadványa elkésett, mivel a Vágáshutai Kopogtató című újság 2016. június 2-án jelent meg, Beadványozó azt június 3-án kapta kézhez és azzal kapcsolatos kifogást június 6-án nyújtott be, miközben a TVB „2017. június 7”-t jelölt meg határozatában „átvétel napjának”. Fellebbezésében kérte annak megvizsgálását, hogy dr. K. L., az Egyesület elnöke tagja lehet-e a HVB-nek, mivel az általa kiadott kiadvány nem biztosította számára az esélyegyenlőséget. Fellebbezésében idézte a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelvet.

IV.

A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint [pl. 345/2014. NVB határozat; 593/2014. NVB határozat; 596/2014. NVB határozat; Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzés, Kvk.II.37.309/2014/2. számú végzés; Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzés] a Ve. 223. § (3) bekezdése a) pontja azt a követelményt támasztja a fellebbezővel szemben, hogy jogorvoslati kérelmében meg kell jelölnie pontosan, hogy az általa támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, konkrét jogszabályhelyet kell megjelölnie és a megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan azt is ki kell fejtenie, hogy miben áll az első fokon eljáró választási bizottság határozatának jogellenessége.

Fellebbező a 2016. június 10-én benyújtott fellebbezésében a TVB határozatát azzal kapcsolatban támadta, hogy abban helytelenül szerepelt a kifogása elkésettségére vonatkozó állítás.

A TVB határozata Beadványozó állításával ellentétben azonban nem tartalmaz a kifogás elkésettségére vonatkozó megállapítást, az elkésettség kizárólag a TVB határozat II. pontjában szerepel, a Ve. 215. § idézése miatt. A TVB a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását nem az elkésettségre, hanem annak kötelező tartalmi elemei – személyi azonosító, lakcím, jogszabálysértés megjelölés – hiányára alapozta.

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelölt meg olyan jogszabályhelyet, amire hivatkozással fellebbezését előterjesztette, azaz amelyet a TVB 8/2016. (VI. 9.) határozata álláspontja szerint sért, sem értékelhető tényállítást nem tett a TVB határozat jogsértő voltával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a TVB határozata nem az elkésettség okán utasította el a kifogást, így Beadványozónak a kifogás határidőben való benyújtására vonatkozó állítását fellebbezése elbírálása szempontjából a Bizottság nem vehette figyelembe.

Szintén nem értékelhető jogszabálysértésre való hivatkozásként a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv idézése sem, tekintettel arra, hogy e jogszabályhelyre való utalással Beadványozó kifogása hiányosságát pótolta, melyre azonban – hasonlóan a lakcímhez és a személyi azonosítóhoz – a fellebbezésben már nincsen mód.

A Ve. 224. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a fellebbezést, mivel az nem tartalmazza a TVB határozat megtámadására vonatkozó jogalapot, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 226. § alapján a TVB-hez 2016. június 10-én 13 óra 44 perckor érkezett fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Irodának (a továbbiakban: TVI) az ügy összes iratával együtt a beérkezése napján, azaz 2016. június 10-én kellett volna felterjesztenie a fellebbezés elbírálására jogosult Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyről annak – a Ve. 228. § (1) bekezdése alapján – legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon kell döntenie. Ezzel szemben a TVI 2016. június 12-én 17 óra 13 perckor terjesztette fel a jogorvoslati kérelmet, azaz két nappal a jogszabályban előírt határidő után.

V.

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén és 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. június 13.

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke