38/2014. NVB határozat - A Magyar Szegényeket Pártoló Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         38/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság A Magyar Szegényeket Pártoló Párt (2217 Gomba, Nefelejcs u. 33.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság A Magyar Szegényeket Pártoló Pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Magyar Szegényeket Pártoló Párt 2014. január 27-én, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Nemzeti Választási Iroda 2014. január 27-én levélben kereste meg a civil szervezetet nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszéket (a továbbiakban: Törvényszék) a szervezet létezésének és adatai hitelességének ellenőrzése céljából. A Törvényszék 2014. január 28-án kelt tájékoztatása szerint 5.K.27.788/2010/3. számú, 2011. november 8-án jogerőre emelkedett ítéletében a szervezet pártként való működésének megszűnését állapította meg és elrendelte pártként való törlését.
 
A Ve. 3. § 3. pontja és a 119. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt és országos nemzetiségi önkormányzat lehet, amennyiben kérelmére a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 1. §-a akként rendelkezik, hogy a jogszabály alkalmazásában pártnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet minősül.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
 
A Nemzeti Választási Bizottság – tekintettel a Törvényszék 5.K.27.788/2010/3. számú, 2011. november 8-án jogerőre emelkedett ítéletében foglaltakra – megállapítja, hogy A Magyar Szegényeket Pártoló Pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelme, mivel a szervezet nem párt, nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt – a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – visszautasítja.
 
II.
 
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. §-án, a Vjt. 1. §-án, a P1-es nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke