38/2013. OVB határozat - Vecsei József által az Országos Választási Szövetség képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
38/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 28-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Vecsei József (a továbbiakban: beadványozó) által az Országos Választási Szövetség képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. május 7-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törölje el a 2011. évi CCIII. törvényben a pártok számára biztosított országos listaállítási jogot, hogy ezentúl az Országgyűlésbe – a nemzetiségi listákat kivéve –, csak egyéni választókerületekből kerülhessenek képviselők?”
 
Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikke tartalmazza az országos népszavazásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A 8. cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy milyen tárgyban nem kerülhet sor országos népszavazásra. A 8. cikk (3) bekezdés c) pontja a következőképp rendelkezik:
„(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról;”
Előzőek alapján – tekintettel arra, hogy eredményes népszavazás alapján a választójogi törvények módosítása válna szükségessé – a feltett kérdés tiltott tárgykörre vonatkozik, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
 
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2. §-án, és a 10. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke