38/2003. (III. 19.) OVB határozat - a 2003. április hó 12. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapja adattartalmának tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
38/2003. (III. 19.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a 2003. április hó 12. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapja adattartalmának tárgyában meghozta a következő

határozatot:


Az Országos Választási Bizottság a 2003. április hó 12. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. március 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

Az országos népszavazáson szereplő kérdés megfelel az Alkotmány 79. §-ában foglaltaknak, a szavazólap mintája pedig megfelel a Ve. 69. § (1) bekezdésével alkalmazni rendelt 9. számú mellékletének, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat az Alkotmány 79. §-án, a Ve. 69.§-án, 9. számú mellékletén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. és 80. §-ain alapul.Budapest, 2003. március 19. 


Dr. Ficzere Lajos          
    az Országos Választási Bizottság 
elnöke