379/2019. NVB határozat - a B. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

379/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. M. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2019. szeptember 14-én Ügyfélkapun keresztül „panasz-bejelentés” elnevezésű beadványt nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Hír TV Zrt. országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató (továbbiakban: Médiaszolgáltató) 2019. augusztus 8-án megjelent hirtv/ahirtevhirei/polgarmesternek-jeloltek-klausmann-viktort-gyongyoson-2485583 médiatartalom kapcsán.

[2]           A kifogást Beadványozó egyező tartalommal 2019. szeptember 14-én 20 óra 9 perckor a Gyöngyösi Helyi Választási Bizottsághoz is benyújtotta. A Helyi Választási Bizottság elnöke átruházott hatáskörében eljárva 2019. szeptember 16. napján kelt intézkedésével a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése és 213. § (1) és (2) bekezdése alapján 2019. szeptember 16-án 14 óra 19 perkor átette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[3]           Beadványozó álláspontja szerint Médiaszolgáltató 2019. augusztus 8-án sugárzott adásának felvezetőjében az szerepelt, hogy a „Gyöngyös, szeretlek Egyesület” ajánlja Klausmann Viktort polgármester-jelöltnek. Kifejti, hogy a nevezett egyesület semmilyen hivatalos nyilvántartásban nem szerepel, a reklám megtévesztő és valótlan tekintettel arra, hogy „olyan civil szervezet jogilag nem ajánlhat polgármester jelöltet, amely nincs nyilvántartva”. Kérelméhez mellékelte a műsortartalom elérhetőségét.

[4]           Beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a panaszt vizsgálja ki, és intézkedjen a jogsértés megszüntetése érdekében.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indoka]

[5]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[7]           A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ezen túl a Ve. 10. §-a rögzíti, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők és azok a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

[8]           A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[9]           A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálatakor megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, lakcímét a jogszabálysértés megjelölését, továbbá a kifogás elkésett.

[11]        A Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta-e be. Jelen esetben ez az ellenőrzés a kifogás hiányossága okán nem volt elvégezhető.

[12]        A jogszabálysértés megjelölésének hiányosságával kapcsolatban a Bizottság hivatkozik saját és a Kúria állandó gyakorlatára, amely szerint a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2., Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és a Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. Ezen túl a jogszabályi hivatkozáshoz társítani kell a jogszabálysértéshez kapcsolódó érdemi indokolást is annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a kifogásolt cselekmény miként, milyen összefüggésben sérti a megjelölt jogszabályhelye(ke)t. Megállapítható, hogy Beadványozó kifogása a jogszabályhely pontos megjelölését és a jogsértésre vonatkozó okfejtést is nélkülözi.

[13]        Az elkésettséggel kapcsolatban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozó kifogását 2019. szeptember 14-én nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A Beadványozó által kifogásolt médiatartalom 2019. augusztus 8. napján került sugárzásra. Figyelemmel a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdéseiben valamint a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalat szabályokra megállapítható, hogy jelen jogorvoslati kérelem benyújtására 2019. augusztus 11-én 16 óráig volt lehetőség. Ez volt az az időpont ameddig a jogorvoslati kérelemnek meg kellett volna érkeznie az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel bíró választási bizottsághoz. Beadványozó kifogása az előzőekben hivatkozott jogvesztő határidőt követően, 2019. szeptember 14-én érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezért az a Ve. 215. § b) pontja szerint elkésettnek minősül.

[14]        A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket – Beadványozó lakcímét, személyi azonosítóját és a jogszabálysértés pontos megjelölését, valamint a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn túl került benyújtásra, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § b) és c) pontjai alapján.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]        A határozat a Ve. 151. §-án, a 208. §-án, a 209. § (1) bekezdésén a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § b) és c) pontjain, a 220. §-án, a 307/P. § (3) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke