376/2019. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a Staudt Ügyvédi Iroda útján benyújtott fellebbezése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

376/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom által (1113 Budapest, Villányi út 20/B., a továbbiakban: Beadványozó) a Staudt Ügyvédi Iroda útján benyújtott fellebbezése tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 116/2019. (IX. 12.) számú határozatát megváltoztatja, és a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Pest megye választókerületben állított megyei listáját nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]          Beadványozó 2019. szeptember 10-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Pest megyében állított megyei listáját 16 fő jelölttel bejelentette a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB). A lista bejelentésével egyidejűleg 1157 db ajánlóívet adott át, amelyből 350 db üres volt, így a Pest Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) 807 db ajánlóívet ellenőrzött.

[2]          A TVB határozatában hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. §-ára, amely a megyei lista bejelentésének határidejét és a nyilvántartásba vételre illetékes szervet jelöli ki, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (2) bekezdésére, ami a megyei lista állításához szükséges ajánlások számáról rendelkezik.

[3]          Rögzítette, hogy Pest megyében a megyei lista állításához legalább 4.901, a közös lista állításához 9.801 választópolgár érvényes ajánlására van szükség. Az aláírások ellenőrzésének eredményeképp a TVB megállapította, hogy Beadványozó által benyújtott és feldolgozott ajánlóíveken lévő érvényes ajánlások száma 4.888 volt, amely nem éri el jogszabályban előírt 4.901-et. Mindezek alapján a TVB Beadványozó megyei listájának nyilvántartásba vételét elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]          Beadványozó jogi képviselője útján 2019. szeptember 13-án, 21 óra 20 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB 116/2019. (IX. 12.) számú határozatával szemben. Kérelme a TVB által elutasított lista nyilvántartásba vételére vonatkozott, érintettségként pedig arra hivatkozott, hogy megyei listája nyilvántartásba vételét utasította el a TVB támadott határozatával, amelynek nyilvántartásába vételéhez Beadványozónak, mint jelölő szervezetnek érdeke fűződik.

[5]          Előadta, hogy Beadványozó képviseletében 2019. szeptember 12-én eljáró személyek a TVI munkatársaival átnézték a TVI által érvénytelennek nyilvánított ajánlásokat és 67 db érvénytelennek minősített ajánlás esetében úgy találták, hogy azok érvényesek. Mindezek alapján álláspontja szerint a TVB határozatával megsértette a Ve. 126. § (1) bekezdését, a fellebbezés 2-43. és 45. pontjában részletezett esetekben, valamint a Ve. 126. § (2) bekezdés b) pontját a fellebbezés 1. és 44. pontjában rögzített esetben.

[6]          Beadványozó rögzítette:

1.    a 05954D00046. számú ajánlóíven az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett lakcímében szereplő utcanév a névjegyzéki adatokhoz képest mindösszesen az első betűben mutat eltérést (G helyett Cs), azonban a választópolgár egyéb adatai alapján így is azonosítható, ajánlását érvényesként kellett volna elfogadni a Ve. 126. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

2.    A 05954D00076. számú ívet a TVI rosszul rögzítette a választási informatikai rendszerben, mivel azon úgy tűnik mintha 8 db ajánlás lenne, miközben azon 2 ajánlás szerepel. A 05954D00767. számú ív pedig nem került rögzítésre, miközben ezen az íven szerepelnek azok az ajánlások, amelyeket a TVI a 05954D00076. számú ívre rögzített. Vagyis a 05954D00076. számú íven szereplő 2 ajánlás nem került rögzítésre és ellenőrzésre a TVI által, valamint a 05954D00767. számú íven szereplő 4. ajánlás esetében a TVI rosszul rögzítette a választópolgár személyi azonosítóját, emiatt nem tudta azonosítani.

3.    A 05954D00110. íven a 3., a 05954D00134. íven a 8., a 05954D00136. íven az 5., a 05954D00139. íven a 7., a 05954D00199. íven a 3., a 05954D00205. íven a 8., a 05954D00210. íven a 3., a 05954D00236. íven a 4., a 05954D00245. íven a 3., a 05954D00246 íven az 6., 05954D00253. íven a 8., a 05954D00258. íven a 8., a 05954D00309. íven a 4., a 05954D00310. íven a 4., a 05954D00571. íven a 6., a 05954D00651. íven a 2., a 05954D00702. íven a 2., a 05954D00733. íven a 5., a 05954D00755. íven a 3., a 05954D00760. íven a 2., a 05954D00781. íven az 1. ajánló személyi azonosítóját a TVI rosszul rögzítette és emiatt nem tudta elvégezni a választópolgár azonosítását.

4.    A 05954D00843. ajánlóíven a 4. és a 05954D00871. ajánlóíven a 8. ajánló választópolgár a névjegyzéki adatokkal egyezően adta meg az ajánlóíven az adatait, az ajánlások mégsem kerültek elfogadásra.

5.    A 05954D00876. íven az 5., a 05954D00878. íven a 8. ajánló választópolgár személyi azonosítóját a TVI rosszul rögzítette és emiatt nem tudta elvégezni a választópolgár azonosítását.

6.    A 05954D00926. íven a gyűjtő a TVI szerint nem volt azonosítható, ami az íven lévő 7 ajánlás érvénytelenségét okozta. Ezzel összefüggésben előadta, hogy ugyanez a személy gyűjtötte a 05954D00927. számú íven is az ajánlásokat, ahol a gyűjtőként feltüntetett adatait a TVI elfogadta és az íven lévő ajánlásokat is.

7.    A 05954D00927. ajánlóíven a 3. és a 05954D00930. ajánlóíven a 3. ajánló választópolgár a névjegyzéki adatokkal egyezően adta meg az ajánlóíven az adatait, az ajánlások mégsem kerültek elfogadásra.

8.    A 05954D00935. ajánlóíven a 8. ajánló adatait a TVI nem rögzítette az informatikai rendszerbe, így azt nem is ellenőrizte.

9.    A 05954D00952. íven az 1., a 05954D01077. íven az 1. és az 5., a 05954D01096. íven az 5., a 05954D01139. íven a 7., a 05954D01141. íven a 7., a 05954D01146. íven a 2., a 05954D01146. íven a 3. és a 05954D01232. íven a 3. ajánló személyi azonosítóját a TVI rosszul rögzítette és emiatt nem tudta elvégezni a választópolgár azonosítását.

10. A 05954D01010. íven a 7. ajánló lakcímében a TVI a házszámot 40 helyett 10-nek nézte és emiatt utasította el az ajánlást, noha az íven a névjegyzéki adatokkal egyezően 40 szerepel.

11. A 05954D01083. ajánlóíven az 1. ajánló választópolgár a névjegyzéki adatokkal egyezően adta meg az ajánlóíven az adatait, az ajánlása mégsem került elfogadásra.

12. A 05954D01098. és a 05954D01099. ajánlóíveken az ajánlásokat Varga Zoltán Péter gyűjtötte. Az ívek át voltak húzva, azonban Varga Zoltán Péter a TVI-ben úgy nyilatkozott, hogy az íveket nem ő húzta át. A TVI az íveket érvénytelennek  minősítette, Beadványozó álláspontja szerint azonban azokon összesen 14 érvényes ajánlás szerepel.

13. A 05954D01200 íven a 6. ajánló a lakcímében a „Halászi Károly u.” helyett „Halászi u.”-t tüntetett fel, ami miatt az ajánlást a TVI nem fogadta el, Beadványozó szerint azonban a közterület elnevezésének ilyen fokú eltérése a névjegyzéki adatoktól nem eredményezheti az ajánlás érvénytelenségét a Ve. 126. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

[7]          Fentiek alapján Beadványozó rögzítette, hogy összesen 65 db ajánlás a TVB álláspontjával szemben szerinte érvényes, ami azt jelenti, hogy a lista ajánlására leadott érvényes ajánlások száma 4953, amely már meghaladja a nyilvántartásba vételhez szükséges 4901-et, így Beadványozó listája nyilvántartásba vehető. Mindezek alapján kérte a TVB határozatának megváltoztatását.  

[8]          Beadványozó a fellebbezésben csatolta Varga Zoltán Péter gyűjtőnek a fentiekben hivatkozott nyilatkozatát és egy ügyvédi meghatalmazást dr. Staudt Gábor ügyvéd részére az ügyben való eljárásra vonatkozóan.

III.

[9]          [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]       A fellebbezés alapos.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[12]       A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság első fokú határozatával szemben fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A Bizottság elfogadta Beadványozónak az ügyben való érintettségére való hivatkozását, nevezetesen, hogy a TVB határozatának megváltoztatásához, mint listaállítónak érdeke fűződik.

[13]       A TVI Beadványozó ajánlásainak ellenőrzését az alábbiak szerint végezte el: feldolgozott ajánlóívek száma: 807, ebből érvényes: 782, érvénytelen: 25; az érvényes íveken lévő rögzített ajánlások száma: 5850, érvényes ajánlások száma összesen: 4888, érvénytelen ajánlások száma összesen: 962; az érvénytelen ajánlások közül formai hibás ajánlás: 129, többszörös ajánlás: 233, egyéb okból érvénytelen: 600.

[14]       A Nemzeti Választási Bizottság először a 05954D01098. és a 05954D01099. számú íveket vizsgálta meg, amellyel kapcsolatban a fellebbezés kapcsán rendelkezésre áll a gyűjtő személy nyilatkozata, ami szerint az íveket nem ő húzta át. A szóban forgó két ívet a TVI érvénytelennek minősítette, amelynek eredményeképp az íveken szereplő összes ajánlást érvénytelen lett.

[15]       A Bizottság először abban foglalt állást, hogy a TVI helyesen minősített-e az ellenőrzés során az áthúzott íveket érvénytelennek.

[16]       Az ajánlások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Ve. 62. §-a tartalmazza. A 125. § meghatározza az ajánlásellenőrzés módszerét, a 126. § azt rögzíti, hogy mely esetekben érvényes az ajánlás, a 127. § pedig az ellenőrzés határidejét rögzíti, továbbá azt, hogy az ellenőrzést addig kell folytatni, ameddig az érvényes ajánlások száma eléri a jelölt/listaállításhoz szükséges számot, valamint a választási iroda tájékoztatási kötelezettségét. A 128. § az ajánlóívek megsemmisítéséről rendelkezik.

[17]       A Ve.-n túl az ajánlások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat rögzít a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 9. § p) pontja is. A hivatkozott jogszabályhely szerint a TVI az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

„pa) az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

pb) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,

pc) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval,

pd) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

pe) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol listát, jelöltet ajánlott,

pf) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e a névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek területi nemzetiségi listáját ajánlotta,

pg) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát, főpolgármester-jelöltet többször”

[18]       A Bizottság az érintett két ív vizsgálata során megállapítja, hogy azokon két egymást metsző vonal található. Mindkét ív esetében megállapítható, hogy az áthúzás az íveken található ajánlók adatainak egyértelmű azonosítását nem akadályozza. Ezt követően a Bizottság azt vizsgálta meg, hogy az ajánlóív érvénytelenné nyilvánításának esete mikor állhat fenn.

[19]       Az ajánlóívre vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 120-121. §-ai tartalmazzák. A Ve. 120. § (2) bekezdése alapján az ajánlóív kizárólag a választási iroda által kiállított ajánlóív lehet. Az ajánlóív adattartalmával kapcsolatban a Ve. 121. §-a rögzíti, hogy azon szerepel a választás típusa, a jelölő szervezet neve, a választókerület megnevezése és az ív egyedi azonosítója. A Bizottság megállapítja, hogy az előzőekben jelzett törvényi kritériumoknak a 05954D01098. és a 05954D01099. sorszámú ívek megfelelnek.

[20]       A Ve. 125. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 126. § szerint  az ajánlás érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai – az aláírás kivételével – a szavazóköri névjegyzék adataival megegyeznek,

„c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.

[21]       A Ve. 122. § (6) bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek fel kell tünteti a nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és azaláírását.

[22]       A Kúria népszavazási kezdeményezést támogató aláírások ellenőrzésével kapcsolatban a Knk.I.37.722/2016/3. számú végzésében úgy foglalt állást, hogy aláírás gyűjtő adataihoz kapcsolódó hiányosságok azt eredményezik, hogy az íven szereplő valamennyi támogatói aláírás az Nsztv. 17. § első fordulatának megfelelően, érvénytelen lesz.

[23]       Tekintettel arra, hogy a népszavazási kezdeményezést támogató aláírások és az jelölést támogató ajánlások ellenőrzésére vonatkozó szabályok nagymértékű hasonlóságot mutatnak, az utóbbi esetben is indokolt az az értelmezés, miszerint az ajánlás érvényességének feltétele a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglaltak teljesülése, ezért a Bizottság jelen eljárásban is alkalmazhatónak tartja a Kúria hivatkozott döntésében foglalt megállapítást.

[24]       A 05954D01098. és a 05954D01099. számú íveken a gyűjtő tekintetében feltüntetett adatok egyezést mutatnak a személyi adat és lakcímnyilvántartás adataival, vagyis az íven található ajánlások érvénytelenségének nem lehet indoka a gyűjtő adatában való eltérés.

[25]       A fentiek alapján a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. A 05954D01098. és a 05954D01099. számú ívek megfelelnek a Ve. 120-121. §-ában foglaltaknak, a gyűjtő adataiban nincs eltérés a személyi adat és lakcímnyilvántartás adataihoz képest, vagyis az teljesíti a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglaltakat, továbbá az íveken található áthúzás nem akadályozza az ajánló választópolgári adatok azonosítását. A Ve. és a Vhr. egyéb rendelkezése sem tartalmaz olyan szabályt, amely szerint az ajánlóíven az ajánló és a gyűjtő adatán kívüli további adattartalom az íven található valamennyi ajánlás érvénytelenségét okozza, ennél fogva tévedett a TVI, amikor az áthúzás miatt a 05954D01098. és a 05954D01099. számú íven található valamennyi ajánlást érvénytelennek minősítette.

[26]       A Nemzeti Választási Iroda elvégezte a 05954D01098. és a 05954D01099. számú íveken található ajánlások ellenőrzését. A 05954D01098. számú íven található 8 ajánlásból 7 volt érvényes, a 6. sorban szereplő ajánló ajánlása érvénytelen volt, tekintettel arra, hogy a megadott személyi azonosítóval nem szerepelt az adott személy a névjegyzékben, mindezek alapján ajánlása nem felelt meg a Ve. 126. § (1) bekezdés c) pontjának. A 05954D01099. számú íven található 8 ajánlásból a 2., 3., 4., 5. és 6. ajánlás volt érvényes, az 1. ajánlás érvénytelen volt, tekintettel arra, hogy a megadott személyi azonosítóval nem szerepelt az adott személy a névjegyzékben, mindezek alapján ajánlása nem felelt meg a Ve. 126. § (1) bekezdés c) pontjának, továbbá érvénytelen volt a 7. ajánlás is, mivel a választópolgár már ajánlotta érvényesen a listát, ezért az íven szereplő további ajánlása az Övjt. 8. § (1) bekezdésébe ütközik, amely miatt azt érvényesként nem lehetett elfogadni.

[27]       A Bizottság elfogadta Beadványozó érvelését a 05954D0134. számú ajánlóív 8. ajánlása tekintetében, vagyis helytállónak találta azt az érvelést, amely szerint a TVI rosszul rögzítette a választópolgár személyi azonosítóját. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az ajánlás ellenőrzését az ajánló választópolgárnak Beadványozó által megjelölt személyi azonosítójával, azonban az adott személyi azonosítóval nem szerepelt az ajánló a névjegyzékben, mindezek alapján ajánlása nem felelt meg a Ve. 126. § (1) bekezdés c) pontjának.

[28]       A Bizottság elfogadta továbbá Beadványozónak a 05954D0136. számú ajánlóív 5. ajánlása tekintetében is az okfejtését, vagyis helytállónak találta azt az érvelést, amely szerint a TVI rosszul rögzítette a választópolgár személyi azonosítóját. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az ajánlás ellenőrzését és az ajánlást érvényesként fogadta el, mivel az megfelelt a Ve. 126. §-ában foglaltaknak.

[29]       A fentiekben részletezett ajánlásellenőrzés alapján az ellenőrzés adatai a következőképp módosultak: Feldolgozott ajánlóívek száma: 807, ebből érvényes 784, érvénytelen 23. Az érvényes íveken lévő rögzített ajánlások száma 5866, az érvényes ajánlások száma összesen: 4902, érvénytelen ajánlások száma összesen: 964. Az érvénytelen ajánlások közül formai hibás ajánlás: 129, többszörös ajánlás: 234, egyéb okból érvénytelen: 601.

[30]       Fentiek alapján megállapítható, hogy Beadványozónak a Pest megyében állított megyei listája ajánlása érdekében gyűjtött érvényes ajánlások száma meghaladja a 4901-et, amely alapján a lista bejelentése megfelel az Övjt. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

[31]       A Ve. 132. §-a alapján a választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát nyilvántartásba vesz.

[32]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés alapos, Beadványozó listája megfelel az Övjt. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint a Ve. 307/I. § (1)-(3) bekezdésében és a 301. § alapján alkalmazandó 125-129. §-ában foglaltaknak. Mindezek alapján a Bizottság a TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatta, és a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Pest megye választókerületben állított megyei listáját nyilvántartásba vette.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[33]       A határozat az Övjt. 9. § (2) bekezdésén, a Ve. 125-127. §-ain, a 129-130. §-ain, a 301. §-án, a 307/I. § (1)-(3) bekezdésein, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Vhr. 9. § p) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke