375/2019. NVB határozat - a P. I magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

375/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. I. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 57/2019. (IX. 12.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]          A Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet képviselője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán állított önálló megyei listát 2019. szeptember 10-én 19 jelölttel bejelentette. A bejelentés során benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM Rendelet) 16. és 18. melléklete szerinti kitöltött nyomtatványokat, továbbá átadott 492 darab ajánlóívet.

[2]          A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) elvégezte az átadott ajánlóívek ellenőrzését. Az átadott ajánlóívek közül 194 üres volt. A TVI 298 kitöltött ajánlóívet dolgozott fel, amelyből 297 volt érvényes. A TVI az ellenőrzés során ezekről 2206 ajánlást rögzített be ellenőrzés céljából az informatikai rendszerbe. Az ajánlások közül 1804 ajánlás volt érvényes.

[3]          A TVI az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságot (a továbbiakban: TVB) amely, 57/2019. (IX. 12.) határozatában megállapította, hogy a leadott érvényes ajánlások száma nem érte el az önálló lista állításához szükséges ajánlások számát, a 2032-t. Mindezek alapján a lista nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntött.

II.

[A fellebbezés és az eljáró TVI nyilatkozatának tartalma]

[4]          Beadványozó 2019. szeptember 13-án 21 óra 02 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, amelyet a TVI 2019. szeptember 14-én felterjesztett a Nemzeti Választási Iroda részére.

[5]          Beadványozó a fellebbezés jogalapjaként a TVB mérlegelési jogkörében hozott határozatára, illetve a választási eljárás alapelveinek sérelmére hivatkozik.

[6]          A Bizottság megállapítja, Beadványozó érintettségét az alapozza meg, hogy a visszautasított listán első helyen szereplő jelölt, amely tényre jogorvoslati kérelmében megfelelően hivatkozott.

[7]           Beadványában előadja, hogy a 2019. szeptember 10. napján 12 óra 43 perckor benyújtott lista és ajánlások ellenőrzését a TVI ismeretlen időpontban kezdte el, „arról a jelölőszervezet képviselőjét nem értesítette”. „Telefonon történt többszöri érdeklődést követően, kb. 2019. szeptember 11-én 14:30-kor sikerült a BAZM TVI vezetőjét (…) elérni, aki arról tájékoztatta a Beadványozót, hogy az átadott 492 db ajánlóívből 194 db üres volt, a 298 db feldolgozott ívből 1 db érvénytelen. A 297 db érvényes íven szereplő és feldolgozott 2206 db ajánlásból 402 db érvénytelen. Az érvényes 1804 db ajánlás nem éri el az érvényességi küszöbként megállapított 2032 db ajánlást”.

[8]          Előadja, hogy e telefonos tájékoztatás során „arról nem történt tájékoztatás, hogy az „egyéb” okból érvénytelen jelölések érvénytelenségének mi az oka, valamint arról sem tájékoztatta a BAZM TVI vezetője a beadványozót, hogy hol és mikor tekintheti meg, ill. mikor veheti át az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást, azok érvénytelenségi okáról mikor tehet észrevételt”. Megítélése szerint a telefonos tájékoztatás hiányos volta, és a 2019. szeptember 12. 08.00 órára már ezt megelőzően kitűzött TVB ülés miatt lehetetlen volt az ajánlások érvénytelenségi okának alapos vizsgálata és észrevételezése.

[9]          Nyilatkozik arról, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatót csak a TVB ülés idején kaphatta meg, ezért nem tudott élni az 5/2014. NVB iránymutatás 2. pontjában szereplő észrevételezési joggal.

[10]       Megítélése szerint a fenti eljárás miatt sérült a Ve. 2. § (1) bejkezdés a), e) és f) pontjaiban foglalt eljárási alapelvek köre is.

[11]       Előadja, saját számlálása alapján „a benyújtott ajánlóíveken 2110 db érvényes látszó ajánlás szerepelt. Ehhez viszonyítva a 402 db érvénytelen ajánlás túlzottan soknak tűnik, indokolttá teszi BAZM NVI által érvénytelennek minősített ajánlások érvénytelenségének a BAZM NVI és a Beadványozó (vagy meghatalmazottja) által közösen történő ismételt, tételes átvizsgálását, immár az ajánlások ellenőrzéséről készített tételes lista alapján”.

[12]       Felveti, hogy „ilyen tévedés lehet” a 13853G00011 sorszámú ív első három ajánlásának „Többsz.” minősítéssel történő elutasítása is. Kiemeli a 13853G00064 számú ajánlóív „Gyűjtői adateltérés” miatt lett érvénytelennek nyilvánítva, amely a személyi azonosító eltérése miatt lett megállapítva. A gyűjtő egyben a lista 9. helyén szereplő jelölt, akinek személyi azonosítóját az ívre Beadványozó vitte fel. Megítélése szerint az „elhallás” miatt elírt személyi azonosító kijavítása a választás tisztaságának megóvását szolgálná, ennek mérlegelését azonban elmulasztotta a TVB. Ezt alátámasztja véleménye szerint az 5/2014. NVB iránymutatás 1. pontjának tartalma is.

[13]       Az ajánlások ellenőrzésének lefolytatásával kapcsolatban az NVI nyilatkozattételre hívta fel a TVI-t, amely szeptember 15-én az alábbiakról tájékoztatta az NVB-t.

[14]       Ajánlóíveket 2019. szeptember 10-én három alkalommal adott le a jelölő szervezet, 12 óra 17 perckor 485 ívet, majd 14 óra 27 perckor és 15 óra 30 perckor további három, illetve négy ívet.

[15]       A jelölő szervezet képviselőjét a TVI az első alkalommal tájékoztatta a felhasznált ajánlóívek leadásának végső határidejéről, illetve hogy az üres ajánlóíveket meddig hozhatják vissza, valamint a vissza nem hozott ívekkel összefüggő bírságolásról. A lista átvételét követően arról is tájékoztatták a jelölő szervezetet, hogy a TVI a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően három napon belül elvégzi az ajánlások ellenőrzését.

[16]       2019. szeptember 10-én 15 órakor ülést tartott a Területi Választási Bizottság, melyen meghatározták a következő ülésük időpontját (2019. szeptember 12. 8 óra). Az ajánlások ellenőrzésével a TVI 2019. szeptember 11-én 12 óra 40 perckor készült el, az eredményről a jelölő szervezet meghatalmazottját telefonos úton tájékoztatták.

[17]       A TVB ülésén a jelölő szervezet nem csak a tételes hibalistát vette át, felajánlották azt is, hogy az íveket ismételten áttekinthesse, azonban ezzel a lehetőséggel jelölő szervezet képviselője akkor nem élt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[18]       A fellebbezés nem alapos.

[19]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[20]       Az ajánlások ellenőrzésének menetét a Ve. 307/F. § (4) bekezdéssel alkalmazni rendelt 125-128. §-ai rendezik. A 125. § alapján az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi, amelynek során megvizsgálja a Ve. 122. §-ában foglalt követelmények teljesülését, azonosítja a választópolgárt, megállapítja, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez (listaállításhoz) szükséges számot. Az ellenőrzés az ajánlóívek és a központi névjegyzék, továbbá a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása adatainak összevetésével történik.

[21]       A Ve. 127. § (1) bekezdés alapján az ajánlások ellenőrzését a jelölt (lista) bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni, és eredményéről a (3) bekezdés alapján az illetékes választási bizottság mellett – kérelmére – a jelöltet (jelölő szervezetet) is tájékoztatni kell.

[22]       Az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás (a továbbiakban: Iránymutatás) 2. pontja a Ve. 127. § (3) bekezdését úgy értelmezi, hogy a „tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet”. A Bizottság az iránymutatásban kimondta, a „választási eljárás nyilvánosságának alapelvéből, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéséből következik, hogy a választási iroda az érintett, jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet képviselője részére biztosítja az ajánlások ellenőrzéséről készített iratokba való betekintés lehetőségét”.

[23]       A Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok és nyilatkozatok azt támasztják alá, hogy a TVI az ajánlások ellenőrzése során a Ve. rendelkezéseit megtartva járt el. Az ajánlóívek átadásakor tájékoztatásra irányuló kérelmet a jelölő szervezet nem terjesztett elő, azonban a TVI az ellenőrzés elkészültét követően rövid úton haladéktalanul tájékoztatta. A tájékoztatás a fellebbező nyilatkozata alapján is kiterjedt az összesítő jelentés minden lényeges adatára, az egyes konkrét ajánlásokat érintő hibaokok ismertetésére nyilvánvalóan nem kerülhetett sor telefonos úton.

[24]       Beadványozó nem valószínűsíti, hogy kérelmet terjesztett volna elő a tételes hibaokok megvizsgálására, az írásbeli jelentés kézhez vételére a TVB ülése előtt. Ott azt átvételi elismervénnyel igazoltan átvette, illetve nem élt az ajánlóívekbe való betekintés lehetőségével.

[25]       A tájékoztató átadása a határozathozatal idején történt. Ezt követően a jelölő szervezetnek 2019. szeptember 15-én 16.00 óráig volt ideje arra, hogy az ajánlóíveket és az ellenőrzés tételes listáját áttekintve fogalmazza meg és nyújtsa be jogorvoslati kérelmét, amelyben tételesen megjelöli, mely érvénytelen ajánlások minősítését kifogásolja.

[26]       A jogorvoslati kérelem benyújtására azonban már szeptember 13-án este sor került, anélkül, hogy pótlólagosan bármilyen tájékoztatási kérelem benyújtásra került volna a TVI vagy a TVB részére. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint tévesen hivatkozik Beadványozó a Ve. 127. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás elégtelenségére, illetve a Ve. 2. § (1) bekezdés a), e), és f) pontjainak sérelmére.

[27]       A konkrétan megjelölt ívekkel kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy a TVI-nek, illetve a TVB-nek a 13853G00064 ív gyűjtői adateltérésével kapcsolatban nem volt mérlegelési lehetősége. A személyi azonosító jel hibás feltüntetése nem tartozik az Iránymutatás által csekély adateltérésként jellemzett esetkörbe, amely adateltérési lehetőségeket a későbbiekben a jogalkotó is tételesen rögzített a Ve. 126. § (2) bekezdésében.

[28]       A 13853G00011 számú ívvel kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy az azon érvénytelenített többszörös ajánlások helyesen kerültek feltüntetésre, hiszen az íven az első három helyen szereplő ajánló ugyanebben a sorrendben szerepel a 13853G00010 sorszámú íven is. Mivel egy listát egy választópolgár csak egyszer ajánlhat érvényesen, a TVI jogszerűen érvénytelenítette a később rögzített ajánlásokat.

[29]       A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlások ellenőrzésének általános felülvizsgálata pusztán az érvénytelen ajánlások számára, vagy az érvénytelenségi okok összetételére hivatkozva nem kérhető. A Kúria Kvk.III.37.334/2018/2. számú határozatában kifejtette, „elvárható, hogy a kérelmező lehetőségeihez mérten tájékozódjon az ajánlások érvénytelenségi okairól, és ennek tükrében terjessze elő jogorvoslati kérelmét, különösen azért, mivel az érvénytelenségi okok összegyűjtése nem igényel jogi szaktudást, azt maga a jelölt, illetve a jelölőszervezet tagjai, aktivistái is elvégezhetik. (…) a kérelmező a betekintési joga gyakorlása során tudja ellenőrizni – többek között – a többszöri ajánlás miatti érvénytelenséget, vagy azt, hogy a megadott lakcím a választókerületen belül található-e. Azokban az esetekben pedig, ahol valóban az egyéb nyilvántartások adataival való összevetés szükséges, ott a jogorvoslati kérelemben is elegendő ennek konkrét megjelölése.”

[30]       A Kúria kifejtette továbbá, „kérelmezőnek (…) rá kellett volna mutatnia legalább a konkrét hibák egy részére, továbbá valószínűsítenie kellett volna, hogy a talált hiba – ha az valóban fennáll – kiküszöbölésével a jelöltállítás feltételei esetében teljesülnek”

[31]       A Bizottság megítélése szerint Beadványozó által megjelölt konkrét esetek egy ívet, és további három darab ajánlást érintettek. Így bár a fentiek alapján egyik hivatkozás sem volt ténylegesen helytálló, amely az érvényes ajánlások számának változását okozta volna, a megjelölt konkrét kifogások csekély száma sem tette valószínűsíthetővé, hogy a jogorvoslati kérelem alapján a jelölő szervezet eléri a sikeres listaállításhoz szükséges 2032 darab érvényes ajánlást.

[32]       Mindezek alapján a TVB határozata helybenhagyásának van helye, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[33]       A határozat az Övjt. 9. §-án, a Ve. 43. §-án, a 125-128. §-ain, a 132. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 301. §-án, a 307/F. §-án, a 307/I. § (2) bekezdésén, a 307/P. § (3) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke