37/2016. NVB határozat - Ny. Zs. Cs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

37/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Ny. Zs. Cs. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 4/2016. (VI. 6.) számú TVB határozat ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. 2016. június 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város 04. számú egyéni választókerületében kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatban 2016. június 3-án kifogást nyújtottak be a TVB-hez a www.castellum.do elnevezésű internetes honlap választási kampánytevékenységével kapcsolatban. Kifogástevő szerint az internetes portál megsértette a választás eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 148. § (1)-(3) bekezdését azzal, hogy politikai hirdetéseket tett közzé. Kifogástevő előadta, hogy a www.castellum.do sajtótermék 2016. március 10-én 16.00 óráig (választás kitűzését követő 5 munkanapon belül) nem kérte árjegyzék nyilvántartásba vételét az Állami Számvevőszéktől. Kifogásában hivatkozott arra, hogy a Ve. 148. § (2)-(3) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék a részére eljuttatott hirdetési szolgáltatások árjegyzéket nyilvántartásba veszi és honlapján közzéteszi, azonban a www.castellum.do árjegyzéke honlapjára nem került fel. Mindezek alapján álláspontja szerint ebből az a következtetés vonható le, hogy a www.castellum.do honlap árjegyzékét az Állami Számvevőszék nem vette nyilvántartásba.

Kifogásában tételesen hivatkozott 6 db hirdetésre, megjelölte azok megjelenésének pontos időpontját, amelyek megjelentetésére véleménye szerint jogszabálysértő módon került sor. Kifogástevő csatolta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. június 3-i állapot szerinti oldalának kinyomtatott képét, mely azt igazolta, hogy a kifogásolt honlap nyilvántartásba vett sajtótermék.

A fentiek alapján kifogástevő kérte a sajtótermék kiadójával szemben megállapítani a jogszabálysértés tényét és a jogsértő eltiltását a további cselekményektől, valamint kérte a határozat rendelkező részének közzétételére szóló kötelezést a Ve. 152. § (1) bekezdése szerint. A jogszabálysértés ismétlődő jellegére nézve (mivel több hirdetést tett közzé) illetve szándékossága miatt kérte bírság kiszabását is.

II.

A TVB a benyújtott kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a www.castellum.do elnevezésű internetes honlap a Dunaújváros Megyei Jogú Város 04. számú egyéni választókerületében 2016. június 5-ére kitűzött helyi önkormányzati képviselő választási kampányban 6 alkalommal úgy jelentetett meg fizetett politikai hirdetéseket, hogy a hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez nem juttatta el, ezzel megsértette a Ve. 148. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályokat.

A TVB a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, továbbá kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A TVB a médiaszolgáltatót 222.000,-Ft összegű bírság megfizetésére is kötelezte.

III.

Beadványozó a www.castellum.do alapító főszerkesztőjeként 2016. június 9-én 9 óra 31 perckor fellebbezést nyújtott be a TVB 4/2016. (VI. 6.) számú határozata ellen. Beadványozó rögzíti, hogy elsők között fogalmazta meg a www.castellum.do felületén megjelenő politikai hirdetésekhez kapcsolódó tudnivalókat és a részletes tarifatáblázatot, melyet az Állami Számvevőszéknek e-mailen megküldött. Fellebbezéséhez csatolta az e-mail naplójának laptükrét, melyen álláspontja szerint jó látszik, hogy a csatolt állomány megegyezik a mellékletben lévő anyaggal. Majd a fellebbezése II. pontjában részletesen ismerteti az Állami Számvevőszék számára megküldött tartalmat.

Beadványozó hivatkozott arra is, hogy az Állami Számvevőszéknek szóló levél megküldésével párhuzamosan 2016. március 7-én közzétette a honlapján a tudnivalókat és a tarifatáblázatot is, továbbá 2016. április 7-én egy választási kódexet, melyben a kampány idejére vonatkozó alapelveket és a hirdetések közlésével kapcsolatos tudnivalókat rögzítették. Beadványozó szerint a politikai hirdetések közlésével kapcsolatos tudnivalókat így széles olvasói közönséggel megismertette.

Beadványozó előadta továbbá, hogy a kifogásolt TVB határozatot követően észlelte azt a tényt, hogy 2016. március 7-én a tarifatáblázatnak az Állami Számvevőszék számára történő beküldésekor hibásan gépelte be az Állami Számvevőszék elektronikus levél címét, ezen okból annak megküldésére nem is kerülhetett sor. Beadványozó hivatkozott arra, hogy akaratán kívül történt a hiba, melyet elismert.

A fentiek alapján a jogsértést megállapító TVB határozat ellen nincs kifogása, viszont a bírság összegét viszont túlzónak tartja és a fentiekben leírtakra tekintettel azt kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság mérlegelési jogkörében eljárva módosítsa a TVB határozatában kiszabott bírság összegét.

IV.

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezéssel kapcsolatban rögzíti, hogy az érdemi elbírálásra nem alkalmas az alábbiak miatt.

A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a Ve. 148. § (3) bekezdése egyértelműen lefekteti, hogy politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.

A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében a személyi azonosítóját nem tüntette fel, helyette a beadványban a személyi igazolványszáma szerepel.

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

V.

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés c) pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. június 9.

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke