37/2003. (III. 13.) OVB határozat - A Balaton Védelmére Alakult Civil Szövetség képviseletében Zs. E. által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
37/2003. (III. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva A Balaton Védelmére Alakult Civil Szövetség képviseletében Zs. E. által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet hitelesíti. 

A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Zs. E. 2003. március 11-én országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését kérte az Országos Választási Bizottságtól. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepel:
"A Balaton védelme érdekében az Országgyűlés tárgyalja újra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt."

Az Országos Választási Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott minden formai, valamint a feltett kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat a Ve. 117. §-án, 118. § (5) bekezdésén, 131. §-án, az Nsztv. 2. §-án, 17.§-án, valamint 18. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. március 13.

                                                                Dr. Ficzere Lajos
                                                              az Országos Választási Bizottság 
                                                           elnöke