366/2018. NVB határozat - a F. S. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
366/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a F. S. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 44/2018. (III. 06.) számú határozatát – a jelen határozat indokolásában foglalt eltérésekkel – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 44/2018. (III. 06.) számú határozatában megállapította, hogy a Hajrá Magyarország! Párt elnevezésű jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Szendrei Szilvia egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 573 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel és határozatával a jelölt nyilvántartásba vételéről döntött az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezések tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 9-én 14 óra 07 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 44/2018. (III. 06.) számú határozata ellen, amely álláspontja szerint törvénysértő.

[4]          Előadása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is visszaigazolást kért a választási iroda vezetőjétől arról, hogy mely képviselőjelölt részére élt az ajánlás lehetőségével. Állítása alapján többek meglepetésére az ajánlásgyűjtő rendszer olyan képviselőjelöltnek adott ajánlásokat mutatott ki, akik őket sem személyesen, sem meghatalmazottaik útján nem keresték ajánlások gyűjtése érdekében.

[5]          Jelen fellebbezéssel érintett ügy kapcsán Beadványozó saját, valamint általa megnevezett öt személy azon nyilatkozatát csatolta bizonyítékként, miszerint nem tőlük származnak az OEVI által kiadott ajánlásgyűjtő íveken szereplő ajánlások.

[6]          Előadása szerint mindezek alapján megállapítható, a Ve. 2 § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, b) pontja szerinti, önkéntes részvétel a választási eljárásban, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek sérelme.

[7]          A fentiekre tekintettel kéri a Ve. 123. § (4) bekezdésének értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményét megállapítani, az OEVB 44/2018. (III. 06.) számú határozatát megváltoztatni, és a Hajrá Magyarországért! Párt elnevezésű jelölő szervezet képviselőjelöltjének, Szendrei Szilvia, nyilvántartásba vételét elutasítani.

III.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[8]          A fellebbezés nem alapos.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[10]       Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtette-e a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500 érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1 jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.

{C}[11]       A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének – teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

[12]       A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[13]       A fentiek alapján az ajánlások ellenőrzése a nyilvántartásba vétel során – amennyiben az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban nem nyújtanak be az ellenőrzés során megfelelő bizonyítékokkal alátámasztott kifogást – nem terjed ki az aláírások valódiságának ellenőrzésére, vagy olyan anomáliák hátterének vizsgálatára, amikor az egyes jelölteket ajánló személyek köre a várhatónál nagyobb átfedést mutat.

[14]       A fellebbezések tartalma és a megelőző eljárásról rendelkezésre álló egyéb adatok alapján így megállapítható, hogy a Békés Megyei 04. sz. OEVI, illetve az OEVB a törvényi rendelkezéseknek megfelelően határozott a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mindez azonban nem jelenti, hogy az OEVB határozatának jogerőre emelkedéséig nem merülhetnek fel olyan, a döntés idején hivatalos eljárásban még nem hivatkozott új tények, bizonyítékok, amelyek alapján a döntés tartalmilag jogellenessé válik.

[15]       A fellebbezések vizsgálata során a Bizottság irányadónak tekintette a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlatát a kifogások elbírálása során, amely szerint – összhangban a 1356/2014. NVB határozatban és az azt helyben hagyó Kvk.I.37.995/201/4. számú Kúriai végzésében foglaltakkal – a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a beadványozónak kell szolgáltatnia. A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy mind Beadványozó saját, mind a fellebbezéséhez csatolt öt személy nyilatkozata alapján megállapítható, hogy ajánlásukkal nem támogatták Szendrei Szilviát, azonban a képviselőjelölt számára gyűjtött ajánlóíveken mégis ajánlóként szerepeltek, és kerültek rögzítésre. A Békés Megyei OEVI tájékoztatása alapján Beadványozó által hivatkozott ajánlások, a jelölt tekintetében érvényesnek lettek elfogadva.

[17]       Mivel e személyek aláírásai a fentiek alapján nem felelnek meg a Ve. 122. § (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, miszerint az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt kapcsán nem tekinthetőek érvényesnek.

[18]        A Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt bizonyítékok alapján megállapítja, hogy az OEVB 44/2018. (III. 06.) számú döntésében megállapított 573 érvényes ajánlás számát Beadványozó és a további öt nyilatkozattevő személy tekintetében hat darabbal csökkenti, amelynek következtében 567 érvényes ajánlással a jelölt a törvényi feltételeknek továbbra is megfelel.

[19]       A Nemzeti Választási Bizottság mindezen tényeket összességében úgy értékelte, hogy a fellebbezésben tételes megjelölt ajánlások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek, mert az ajánlások gyűjtése során megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, b) pontjában foglalt, a választási eljárásban való önkéntes részvételre, illetve e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. 122. § (2) bekezdésének azon kitételét, amely szerint az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

[20]       A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21]       A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjain, a Ve. 122. §-ának (2) bekezdésén, 123. §-ának (4) bekezdésén, 125-127. §-ain, 132. §-án, 133. §-ának (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 12.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke