363/2019. NVB határozat - a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

363/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Ady Endre u. 4.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. § alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Nemzeti Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon.

A Nemzeti Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezetet 28.000 Ft, azaz huszonnyolcezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192103737. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen.  A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I. 

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet 1100 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Nemzeti Választási Irodától.

[2] A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a lista bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.

[3] A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a Ve. 319. § (1) bekezdése és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a alapján az országos nemzetiségi listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kellett bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[4] A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig, illetve szeptember 11-én 16.00 óráig 28 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Iroda részére.

[5] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet megsértette a 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív leadási kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 308. §-án, a 319. §-án, az IM rendelet 18. és 20. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 229. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke