36/2020. NVB határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

36/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában – 9 igen és 0 – nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2020. október 11. napjára tűzi ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. augusztus 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[1]           Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (3) bekezdés b) pontja szerint „Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik (…) halálával”.

[2]           Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

[3]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők időközi választását – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság javaslatára figyelemmel – a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.

[4]           A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.

[5]           Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2020. július 17-én arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Koncz Ferenc – aki az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületben a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként szerzett mandátumot – 2020. július 10-én elhunyt.

[6]           A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az 1/2020. (VII. 21.) számú jegyzőkönyvi döntésében a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választás napjának 2020. október 11. napját javasolta.

[7]           Tekintettel arra, hogy az OEVB-nek az időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzésére tett javaslata a Ve. fent hivatkozott rendelkezéseinek megfelel, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[8]           A határozat az Alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése b) pontján, a Vjt. 19. §-án, a Ve. 6. § (1) bekezdésén, 8. § (1) bekezdésén, 11. §-án, 244. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. július 30.

 

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke