36/2003. (III. 13.) OVB határozat - a T. A. által képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
36/2003. (III. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a T. A. által képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003. március 11-i beadványában kérte annak megállapítását, hogy a Kormány, illetve a Kormány által létrehozott közalapítvány nem résztvevője a választási eljárásnak, ezért a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatására elektronikus vagy más úton nem jogosult. A beadványozó ezen felül kérte, hogy az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) kezdeményezze a Kormánynál a jogellenes kampánytevékenység megszüntetését. Kifogásolta továbbá a közpénzek e célra történő felhasználását.

Az OVB hatásköre a Ve. 44. § (1) bekezdése alapján csak a politikai hirdetéseknek a jelölő (kampányt folytató) szervezetek által azonos feltételekkel történő közzétételére terjed ki. A beadványozó azonban nem e körben élt panasszal, hanem a közalapítvány tevékenységének törvényességi vizsgálatát kérelmezte.

Az OVB-nek nincs hatásköre annak vizsgálatára, hogy a közalapítvány az alapító jogszabálynak, illetve az annak mellékletét képező alapító okiratnak megfelelő tevékenységet fejt-e ki. E kérdésekben a hatályos polgári jogi szabályok szerint az ügyészség, illetőleg a bíróság járhat el.

A közalapítvány közpénzeket felhasználó tevékenysége jogszerűségének vizsgálatára pedig az Állami Számvevőszék jogosult.

A fentiek mellett az OVB hatáskörének hiányát alapozza meg az is, hogy a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A határozat a Ve. 44.§ -és 93. §-ain, 149.§-ának o) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 77. § és 80. §-ain alapul.

Budapest, 2003. március 13.

                                                           Dr. Ficzere Lajos 
                                                         az Országos Választási Bizottság 
                                                       elnöke