359/2014. NVB határozat - Mike Melinda Klaudia, Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
359/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Mike Melinda Klaudia, Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 25/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 25/2014. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Mike Melinda Klaudia egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóívek nem tartalmaznak legalább 500 érvényes ajánlást, így – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Mike Melinda Klaudia képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.  
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte az ajánlások felülvizsgálatát.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Beadványozó fellebbezésében jogszabálysértést nem jelöl meg, valamint tételesen nem sorolja fel azon ajánlásokat, illetve ajánlóíveket, melyek érvénytelenségét sérelmezi. Kizárólag azzal indokolja kifogását, hogy nem „életszerű” az, hogy az ajánlást adó az anyja név adatot tévesen tünteti fel. Az, hogy a választópolgár nem szerepel a névjegyzékben, de a beadványozó „személyes ismeretség” útján ismeri, az ügyben jogi relevanciával szintén nem rendelkezik.
Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az OEVB határozatának megváltozatását, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke