356/2014. NVB határozat - Kulich János által a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   356/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kulich János (a továbbiakban: beadványozó) által a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 13/2014. (III.3.) számú határozatát megváltoztatja, és Huszárné Luda Ágnest, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 2014. március 3-án tartott ülésén meghozott 13/2014 (III.3.) számú határozatával Huszárné Luda Ágnesnek, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba-vételi kérelmét elutasította. Indokolásában kifejtette, hogy a benyújtott ajánlóíveken 494 db érvényes ajánlás szerepel, ami nem éri el a nyilvántartásba vételhez a törvény által előírt 500 db-ot.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Heves Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 13/2014. (III.3.) számú határozata ellen, melyben előadta, hogy az OEVB álláspontja szerint érvényes ajánlásokat nem vett figyelembe az ellenőrzés során, illetve érvényes ajánlásokat nem fogadott el. A fentiek alapján beadványozó kérte Huszárné Luda Ágnes jelöltként történő nyilvántartásba-vételét.
II.
Az OEVB a fellebbezés felterjesztésében kifejtette, hogy a 2013. március 3-i ülésén a 2014. február 28-án benyújtott ajánlások figyelembe-vételével döntött. Előadta, hogy időközben 2013. március 3-án, a jelöltek bejelentésére megszabott határidő letelte előtt további ajánlóívek kerültek benyújtásra, azonban állítása szerint azok informatikai ellenőrzésére aznap már nem kerülhetett sor. Későbbiekben ezen ajánlások ellenőrzésére is sor került. Az első alkalommal és a pótlólagosan benyújtott ajánlások alapján Huszárné Luda Ágnes jelenleg 513 db érvényes ajánlással rendelkezik. Az OEVB álláspontja szerint azonban a 13/2014. (III.3.) határozat érdemi megváltoztatására nem jogosult.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő harmadik napon nyilvántartásba vesz. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választásán az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéhez az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerint 500 db érvényes ajánlás szükséges. A Nemzeti Választási Bizottság 2014. február 9-én kiadott 1/2014. NVB iránymutatásának (továbbiakban: NVB iránymutatás) 5. pontja úgy rendelkezik, hogy „amennyiben a jelölt bejelentése a rendelkezésre álló határidő lejártát megelőzően történik, és az illetékes választási bizottság a megfelelő számú érvényes ajánlás hiánya okán visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ugyanazon jelölt ismételt bejelentése esetén további ajánlóívek leadása lehetséges, mely esetben az érvényes ajánlások számába a korábban leadott összes érvényes ajánlást is bele kell számolni.” Ezen okból a jelölő szervezet által 2013. március 3-án határidőben leadott ajánlóíveken szereplő pótlólagos ajánlásokat is hozzá kell számítani az első alkalommal leadottakhoz, így a leadott összes ajánlás alapján kell megállapítani, hogy a jelölt megfelel-e a nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi követelményeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltje, Huszárné Luda Ágnes 513 érvényes ajánlással rendelkezik, ezért jelöltként történő nyilvántartásba vételének nincs akadálya.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, Vjt. 6. §-án, az NVB iránymutatás 5. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke