355/2018. NVB határozat - a Szabó Balázs, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
355/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabó Balázs, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 23/2018. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 4-én 3 óra 22 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Magyarországi Cigánypárt (MCP) nevű párt Budapest 11. OEVK jelöltje, Horváth József, a Hajrá Magyarország! Párt jelöltje, Gulyás Lászlóné, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt és jelöltje Sedon Béla, a Haladó Magyarországért Párt és jelöltje Stefán Réka Anett, az Elégedett Magyarországért Mozgalom és jelöltje Vinter Andrea, a Haza Mindenkié Párt és jelöltje Zatureczki Istvánné, a Rend és Elszámoltatás Párt és jelöltje Derecskei Magdolna, valamint az Oxigén Párt és jelöltje Gulyás Zsuzsanna nyilvántartásba vétele ellen. Kifogását többek között arra alapozta, hogy az abban megnevezett pártok országosan marginális méretűek, Budapest IV. kerületében alapszervezettel nem rendelkeznek, politikai tevékenységet sem országosan sem a választókörzetben az elmúlt négy év során semmilyen formában nem fejtettek ki. Álláspontja szerint legtöbbjük 2017 folyamán, kifejezetten a 2018. évi választáson való részvételre szerveződött – egytől egyig tisztességtelen szándékkal és a visszaélés céljával. Feltételezése szerint az ajánlásaikat vagy egy másik jelölőszervezettől, vagy korábbi adatbázisok törvénytelen felhasználásával szerezték meg.
 2. Kifogásában jogszabálysértésként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (2) bekezdését idézte. Megítélése szerint a kifogásban megjelölt pártok jelöltjei esetében tömeges számban nem valósult meg a Ve. 122. § (2) bekezdésében foglalt követelmény, mivel az ajánló választópolgárok az aláírásukat nem saját kezűleg adták; személyes adataik pedig tudtuk, szándékuk, akaratuk és jóváhagyásuk nélkül kerültek fel az ajánlóívre. Hivatkozott arra, hogy a Ve. nem teremt lehetőséget arra, hogy valaki mások aláírását szó szerint odahamisítsa az ajánlóívekre.
 3. Előadta továbbá, hogy amennyiben a kifogásában „leírtak megállják a helyüket, akkor a fentnevezett jelöltek az alábbi bűncselekményeket követték el:

a Btk. 350. § (1) bekezdés a) illetve d) pontjába ütköző, „a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény”,

a Btk. 219. § (1) bekezdésébe ütköző, „személyes adattal visszaélés vétsége”

a Btk. 342. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző „közokirathamisítás”. Ez utóbbit körülbelül ötszáz alkalommal. „

 1. Rögzítette, hogy a bűncselekményt magánszemélyként nem lehet bizonyítani, közvetett bizonyíték lehet az ajánlóíveken szereplő személyes adatok tartalma.
 2. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy a kifogásában jelzett jelöltek jelöltté válásának körülményeit még egyszer alaposan, minden részletre kiterjedően vizsgálják ki, nyilatkoztassák a jelölteket, hogy az ajánlásokat milyen módon szerezték. Kérte továbbá, hogy a jelölteket az ismételt vizsgálat lefolytatásáig ne vegye nyilvántartásba az OEVB és értesítse a nyomozóhatóságot, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel.
 3. Az OEVB a kifogást 23/2018. (III. 05.9 számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Beadványában hivatkozva a Nemzeti Választási Bizottságra rögzítette, hogy egyetlen választási szerv, így az ajánlások ellenőrzését végző választási irodák sem jogosultak arra. hogy az ajánlásellenőrzésre vonatkozó tételes jogszabályi rendelkezéseken túlterjeszkedve az ajánlásellenőrzés során a választópolgárok aláírásképét vizsgálják. Az OEVB rögzítette továbbá határozatában azt is, hogy Beadványozó által kifogásában megjelölt bűncselekmények kivizsgálása nem tartozik a választási bizottság hatáskörébe.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 7-én 2 óra 7 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben. Fellebbezését, mint „a Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest 11. OEVK választási bizottsági delegáltja” – ként nyújtotta be. Fellebbezésében teljes mértékben fenntartotta és megismételte a kifogásában írtakat.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által felterjesztett iratokat áttekintve az alábbiakat állapítja meg. Az OEVB 2018. március 5-én 17 óra 30 perckor kezdődő üléséről készült jegyzőkönyv alapján a kifogást és a fellebbezést benyújtó Szabó Balázs az OEVB-nek a Jobbik Magyarországért Mozgalom által megbízott tagja. A tag megbízásának elfogadásáról az OEVB 2018. március 5-én 19/2018. (III. 05.) számú határozatában döntött. Ugyanezen az ülésen bírálta el 23/2018. (III. 05.) számú határozatával Szabó Balázs kifogását is. A jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül, hogy Szabó Balázs részt vett a kifogás elbírálásában, annak tárgyalása során két alkalommal is hozzászólt a vitához.
 3. A fellebbezés benyújtására jogosultak körét a Ve. 221. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: „a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be”.
 4. A Ve. 223. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
 5. A Nemzeti választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó olyan határozat ellen nyújtotta be fellebbezését, amelyet az a választási bizottság hozott, melynek maga is tagja. A felterjesztett jegyzőkönyvből az is egyértelműen kiderül, hogy kifogása elbírálására vonatkozó döntéshozatalban részt vett.
 6. Tekintettel arra, hogy a Ve. 223. § (2) bekezdése kizárja a támadott ügyben eljáró választási bizottság tagja általi fellebbezés benyújtását, ezért a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését, mint nem a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt jogosulttól származót a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (2) bekezdése, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 11.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke