355/2014. NVB határozat - Ács László által a Zöldek Pártja jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         355/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Ács László (a továbbiakban: beadványozó) által a Zöldek Pártja jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 20/2014. (03. 04.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 20/2014. (03. 04.) számú határozatával a Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjének, Szili Nikolettnek nyilvántartásba vételét visszautasította arra hivatkozva, hogy a jelölő szervezet által leadott érvényes ajánlások száma nem éri el a nyilvántartásba vételhez a törvény által előírt 500 db-ot.  
II.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, amelyben kérte az elsőfokú határozat megváltoztatást illetve megsemmisítését, a jelölt nyilvántartásba vételét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés b) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelmező székhelyét. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Jelölő szervezet képviseletében eljáró beadványozó fellebbezése a fent hivatkozott adatot nem tartalmazza, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke