35/2022. NVB határozat - a Szabad Magyar Demokratikus Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

35/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabad Magyar Demokratikus Párt (5530 Vésztő, Bethlen utca 3.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabad Magyar Demokratikus Pártot mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelkép (embléma) nélkül veszi nyilvántartásba.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Szabad Magyar Demokratikus Párt 2022. január 24-én jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 nyomtatvány).

[2] A P1-es nyomtatvány (3) pontjában megjelölésre került, hogy a jelölő szervezet a jelképét (emblémáját) mellékelte a bejelentéshez, továbbá a formanyomtatvány (4) pontjában a jelölő szervezet képviseletére jogosult arról nyilatkozott, hogy az emblémát a szavazólapon kéri feltüntetni.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet képviseletére jogosult nyilatkozatával ellentétben a postai úton benyújtott kérelemhez az embléma nem került csatolásra.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 158. § (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz, a rövidített név és a jelkép (embléma) szavazólapon való feltüntetése kizárólag abban az esetben lehetséges, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor kérte. Erre vonatkozó felhívás a P1-es nyomtatvány (4) pontjában is szerepel. A Ve. 10. § (1) bekezdés rögzíti, hogy a törvényben megállapított határidők jogvesztők. Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet bejelentése egyszeri cselekmény, amelyet jelen esetben Szász Dávid törvényes képviselő a P1-es nyomtatvány postai úton való megküldésével tett meg, ehhez azonban a nyomtatványon tett nyilatkozatával ellentétben a szervezet emblémáját nem csatolta, ezért annak nyilvántartásba vételére sincs mód.

[5] A Ve. 133. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda ellenőrizte a Szabad Magyar Demokratikus Párt létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[6] Az ellenőrzés alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Szabad Magyar Demokratikus Pártnak a P1-es nyomtatványon feltüntetett adatai egyezést mutattak a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő adatokkal, ezért egyebekben a szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel.

[7] Mindezek alapján a Bizottság a bejelentkezés során megjelölt, ám nem melléklet jelkép (embléma) nélkül veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a Szabad Magyar Demokratikus Pártot.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 10. § (1) bekezdésén, 119. §-án, 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 158. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. január 24.

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke