35/2014. NVB határozat - Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
35/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt (székhely: 2000 Szentendre, Ady E. u. 1. III/14.) elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a választásokon induló országgyűlési képviselő jelöltek, más pártokhoz tartozó jelölt társaikkal folytatott vitái nyilvánosak legyenek?”
 
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. január 13-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 94. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott népszavazási kezdeményezés során - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a benyújtáskor alkalmazandó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 
Az országos népszavazás során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 118. § (3)-(5) bekezdései, mintáját a régi Ve. 153. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazási kezdeményezésen és az országos népi kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 11/2008 (III. 1.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: ÖTM rendelet) melléklete határozza meg. Az Alkotmánybíróság – a Nemzeti Választási Bizottság által jelen országos népszavazási kezdeményezésre irányuló ügyben is irányadónak tekintett – a 49/2008. (IV. 22.) határozatában megállapította, hogy az Nsztv. 3. § (1) bekezdése alapján a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés támogatására a hitelesített mintapéldánnyal megegyező aláírásgyűjtő íveken lehet aláírást gyűjteni. A Ve. 118. § (1) bekezdése hasonló rendelkezést tartalmaz, amely kimondja, hogy aláírásokat csak a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni. Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát olyan formában kell benyújtani hitelesítésre, hogy az alkalmas legyen az aláírásgyűjtésre. Az Alkotmánybíróság – jelen ügyben szintén irányadó – a 25/2004. (VII. 7.) határozatában megállapította továbbá, hogy a Ve. 118. §-a, mely meghatározza az aláírásgyűjtő ív kötelező adattartalmát, egyúttal kizárja azt, hogy az aláírásgyűjtő íven más adat is szerepeljen. A jogszabály tehát egyértelműen kizárja annak lehetőségét, hogy az országos népszavazási kezdeményezés tárgyát képező kérdésen túl az aláírásgyűjtő íven más egyéb szöveg vagy adat is szerepeljen.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által benyújtott aláírásgyűjtő ív a népszavazásra javasolt kérdéseken túl a beadványozó személyes adataival kitöltésre került. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldánya nem felel meg a régi Ve. 118. § (3) bekezdésében meghatározottaknak, valamint az ÖTM rendelet mellékletében lévő mintának, ugyanis azon többlettartalom található.
A Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § e) pontja alapján – mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárási törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 94. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 3. § (1) bekezdésén, a 10. § e) pontján, a régi Ve. 118. § (1) és (3)-(5) bekezdésein, a 124/A. § (3) bekezdés b) pontján, a 153. § (1) bekezdés e) pontján, az ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. január 27.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke