348/2019. NVB határozat - a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

348/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Ady Endre út 4.) jelölő szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán – állított listát 55 fő jelölttel veszi nyilvántartásba.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1]          A Fiatal Romák Országos Szövetsége a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított listáját 2019. szeptember 10-én 15 óra 10 perckor 59 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 1072 ajánlóívet adott át.

[2]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

[3]          A Nektv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

[4]          A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. július 30-án meghozott, 183/2019. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.

[5]          A Bizottság a 183/2019. számú NVB határozat 7. számú mellékletében a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 1383 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére, a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán önálló listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 139 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 3014.

[6]          A Ve. 319. §-a és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelöltekre alkalmazni kell a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit is.

[7]          A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

[8]          A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet 479 településen összesen 1922 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított, amely megfelel a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma legalább 3038, amely meghaladja az országos lista állításához szükséges számot.

[10]       A Nektv. 62. § (2) bekezdése szerint egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.

[11]       A Ve. 129. § (1) bekezdése a) pontja szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja. A listán szereplő jelöltek a jelölés elfogadására vonatkozó jognyilatkozatot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. mellékletén (a továbbiakban: Sz5 lap) teszik meg.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájának 22. sorszáma alatt szereplő Sz. V., a 23. sorszáma alatt szereplő G. J. és a 32. sorszáma alatt szereplő dr. P. M. a szintén 2019. szeptember 10-én bejelentett és a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán listát állítani szándékozó Nemzeti Roma Összefogás listáján is szerepelnek jelöltként (3., 7. és 13. számú jelöltek).

[13]       A Nektv. 62. § (2) bekezdése kategorikus rendelkezést tartalmaz, amely szerint érvényesen kizárólag egy országos önkormányzati listás jelölést lehet elfogadni. Azzal, hogy Száva Vince, Gál József és dr. Pálfi Miklós 2019. szeptember 9-én tett jognyilatkozatukban országos listás jelölést fogadtak el a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezetnek a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított listáján, majd 2019. szeptember 10-én tett jognyilatkozatukkal ugyanilyen jelölést fogadtak el a Fiatal Romák Országos Szövetsége országos listáján is, ez utóbbi nyilatkozatuk a Nektv. 62. § (2) bekezdésébe ütközik.

[14]       A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentett a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[15]       A bejelentett listán szereplő jelöltek adatainak névjegyzéki ellenőrzése alapján megállapítást nyert, hogy a 41. helyen szereplő Faur Zoltán László esetében a megadott személyi azonosítóval az adott személy nem szerepel a központi névjegyzékben így azonosítása nem volt elvégezhető, továbbá bejelentése nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésének.

[16]       A Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[17]       Tekintettel arra, hogy a lista 22., 23. és 32. sorszám alatti jelöltjeinek bejelentése a Nektv. 62. § (2) bekezdésébe, míg a 41. helyen szereplő jelölt bejelentése a Ve. 129. § (1) bekezdésébe ütközik, nyilvántartásba vételüket a Bizottság a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján visszautasítja.

[18]       A Bizottság, figyelemmel a Ve. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra megállapítja, hogy a bejelentett lista 22., 23., 32. és 41. sorszám alatti, kiesett jelöltjei helyére a listán soron következő jelöltek lépnek, és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.

[19]       Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájának bejelentése egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint, 55 fő jelölttel veszi nyilvántartásba.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Nektv. 60. § (2) bekezdésén, a 61. §-án, a 62. §-án, a Ve. 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendelet 18. §-án, a Vhr. 19. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 13.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke