346/2022. NVB határozat - a Mezei József független képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

346/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mezei József (a továbbiakban: Beadványozó) független képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 23/2022. (III. 31.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] B. K. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély 2022 március 29-én 21 óra 10 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Hajdú-Bihar Megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt.

[2] Kifogástevő előadta, hogy az OEVB a 22/2022. (III. 21.) számú határozatában megállapította, hogy Mezei József független országgyűlési képviselőjelölt megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, illetve a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat azzal, hogy Berettyóújfalu területén több önkormányzati tulajdonban lévő dolgon úgy helyezett el választási plakátot, hogy a vagyonkezelői jogot gyakorló Berettyóújfalu Város Önkormányzatától előzetes, írásbeli hozzájárulást nem kért. Ennek okán az OEVB kötelezte a jogsértőt a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül a plakátok eltávolítására. Kifogástevő álláspontja szerint azonban Mezei József e határozat figyelmen kívül hagyásával a jogsértően kihelyezett plakátokat nem távolította el.

[3] Kifogásához mellékelt 14 fényképet, amelyek a kifogással sérelmezett plakátokról készültek.

[4] Mindezek alapján arra kérte az OEVB-t, hogy a kifogásának adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét ismételten állapítsa meg, kötelezze a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére, illetve szabjon ki bírságot a jogsértés ismétlődő jellegére való figyelemmel.

[5] Az OEVB a 23/2022. (III. 31.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy Mezei József, független jelölt az OEVB 22/2022. (III.21.) határozatban foglaltaknak eleget nem téve ismételten megsértette a Ve.  2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat azzal, hogy Berettyóújfalu területén több önkormányzati tulajdonban lévő dolgon - közterületen lévő fákra kitűzve, közterületen lévő fák közé kifeszítve, a tartó köteleket fák törzseire megkötve, közterületi hulladéktárolókra, buszváró falára ragasztva - úgy helyezett el választási plakátokat, hogy a vagyonkezelői jogot gyakorló Berettyóújfalu Város Önkormányzatától előzetes, írásbeli hozzájárulást nem kért és nem kapott. Erre figyelemmel az OEVB eltiltotta a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, kötelezte a jogsértőt a Berettyóújfalu Város Önkormányzata területén lévő valamennyi, az önkormányzati tulajdonban és egyben vagyonkezelésben lévő közterületi fákra kitűzött, közterületen lévő fák közé, a tartó köteleket fák törzseire megkötve kifeszített, közterületi hulladéktárolókra, buszváró falára ragasztott választási plakátok legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belüli eltávolítására, illetve figyelemmel az eset összes körülményeire – a jogsértést korábban megállapító, jogerős 22/2022. (III.21.) határozatban foglaltak figyelmen kívül hagyására – az OEVB 140.000,- forint összegű bírságot szabott ki,

[6] Határozatának indokolásában rögzítette, hogy az OEVB ülésén az OEVI vezetőként részt vevő dr. Körtvélyesi Viktor úgy nyilatkozott, hogy számára mint választási iroda vezetője és mint a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal jegyzője hivatalosan ismert, hogy a kifogáshoz mellékelt fotókon látható plakátok elhelyezésre használt közterületi dolgokon (közterületi fák, hulladéktárolók, buszváró) vagyonkezelői jog nem létesült, az önkormányzat tulajdonában lévő dolgokat a tulajdonos önkormányzat kezeli, nincs elkülönült vagyonkezelője. Arról is nyilatkozott, hogy szintén hivatalosan ismert a választási iroda számára, hogy Mezei József független jelölt részére Berettyóújfalu Város Önkormányzatától, mint tulajdonostól és - tulajdonostól elkülönült vagyonkezelő hiányában - a vagyonkezelői jog gyakorlójától nem került kiadásra előzetes, írásbeli hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy Berettyóújfalu területén önkormányzati tulajdonú, közterületen álló fákra, közterületi hulladéktárolókra, buszváróra plakátot helyezhessen el.

[7] Az OEVB ezek alapján bizonyítottnak látta, hogy Mezei József plakátjai a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat megsértve kerültek kihelyezésre. Rögzítette, hogy a plakátok kihelyezőjének személyére Kifogástevő ugyan nem szolgáltatott bizonyítékot, de a plakátok mint kampányeszközök Mezei József jelölt érdekében kerültek kihelyezésre, valamint Mezei József az OEVB 22/2022. (III.21.) számú, ugyanezen okokból jogsértést megállapító és a jogsértő magatartástól eltiltó határozatában foglaltaknak nem tett eleget.

[8] Mindezek okán az OEVB álláspontja szerint Mezei József megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, illetve a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontját.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[9] Beadványozó 2022. április 7-én postai úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 23/2022. (III. 31.) számú határozatával szemben.

[10] Fellebbezésében előadta, hogy fizetésképtelen, illetve, hogy az OEVB 22/2022. (III. 21.) számú határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül a választási plakátok 95%-a eltávolításra került.

[11] Erre való figyelemmel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 23/2022. (III. 31.) számú határozatával a részére kiszabott 140.000,- forint összegű bírságtól tekintsen el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[14] A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

- nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,

- elkésett,

- nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,

- nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[15] A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja, a fellebbezés keretei között.

[16] A fellebbezés benyújtására vonatkozóan a Ve. 224. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.

[17] A választási eljárásban a határidők számításával kapcsolatban a Ve. 10. §-a tartalmaz rendelkezést.

[18] A Ve.10. §-a szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Továbbá a határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő pedig annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon kell teljesítettnek tekinteni.

[19] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 224. § (2) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából az következik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[20] A Bizottsághoz felterjesztett iratokból megállapítható, hogy a Hajdú-Bihar megye 4. számú OEVB a 23/2022. (IV. 31.) számú határozatát 2022. március 31. napján hozta meg, ezért azzal szemben határidőben 2022. április 3. napján 16 óráig lehetett fellebbezést benyújtani. Beadványozó fellebbezését ezzel szemben 2022. április 6. napján adta fel postai úton, amely fellebbezés másnap, 2022. április 7. napján érkezett meg az OEVB-hez, ezért megállapítható, hogy a fellebbezés elkésetten került benyújtásra.

[21] A Bizottság rögzíti, hogy az OEVB megtámadott határozatában közölt jogorvoslati tájékoztató helyesen tartalmazta, hogy a fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül szükséges benyújtania úgy, hogy az legkésőbb a harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[22] Ezen túlmenően a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra is, hogy ha a fellebbezés nem került volna késedelmesen benyújtásra, azon esetben sem lenne a fellebbezés érdemi vizsgálatra alkalmas, ugyanis Beadványozó fellebbezésében nem jelölte meg a személyi azonosítóját, amelynek a fellebbezésben való feltüntetése a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme, és amelynek hiánya a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után.

[23] A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezését elkésetten nyújtotta be, illetve fellebbezésében nem tüntette fel személyi azonosítóját, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[24] A határozat a Ve 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke