343/2022. NVB határozat - a R. A. F. magánszemély által benyújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

343/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a R. A. F. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogások tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. április 6-án 16:01-kor elektronikus levélben kifogást nyújtott be amiatt, hogy nem kapta meg a szavazási levélcsomagját a postázási címére.

[2] Kifogásában előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda a kifogásához bizonyítékként csatolt döntésével a központi névjegyzékbe felvette. A levélcsomagot a kérelmében megjelölt postázási címre kérte. Ennek ellenére a Nemzeti Választási Iroda a kifogás benyújtásáig nem kézbesítette a szavazási levélcsomagját, így nem tudta gyakorolni a választójogát.

[3] Jogszabálysértésként az Alaptörvénye XXIII. cikk (1) bekezdésére hivatkozott és rögzítette, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fent vele szemben. Idézte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. § (1) bekezdését is, majd előadta, hogy a kifogásolt jogsértés miatt rajta kívül álló okok akadályozták abban, hogy szabad elhatározása alapján gyakorolja a választáshoz való alapjogát.

[4] Hivatkozott a Ve. 277. § (1) bekezdésére, amely szerint a Nemzeti Választási Iroda a szavazólap elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. A Ve. 279. § (1) bekezdés a) pontja alapján pedig rögzítette, hogy jogosult postai úton eljuttatni levélben leadott szavazási iratát a Nemzeti Választási Irodához. Miután azonban a szavazási levélcsomagot nem kapta meg, lehetetlen gyakorolnia azt a jogát, hogy levélben küldje vissza szavazási iratát.

[5] Álláspontja szerint a hivatkozott jogszabályhelyek megsértésével a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek is sérültek. A választás tisztasága és az önkéntesség alapelve sérült azzal, hogy legalább egy választópolgárt megfosztott a jogsértő a választójoga gyakorlásától. A rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sérült azáltal, hogy a Nemzeti Választási Iroda nem kézbesítette szavazási levélcsomagomat a választójogom gyakorlásához szükséges határidőben.

[6] Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja szerint tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, valamint tiltsa el a jogsértőt további jogsértéstől a jövőben tartandó választások vonatkozásában is. Kérte, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a választási eljárást a levélszavazás tekintetében ismételtesse meg.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7] A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[8] A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[9] A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A (2) bekezdés szerint, a folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

[10] A Ve. 212. § (2) bekezdése írja elő a kifogás azon kötelező tartalmi elemeit, amelyeknek a jogorvoslati kérelemben való megadása az érdemi elbírálás feltétele. E szerint „[a] kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

[11] A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]

[12] Beadványozó kifogásában személyes adatai tekintetében nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, külföldi kézbesítési címét és útlevelének számát adta meg.

[13] A Ve. 212. § d) pontja esetében a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár azonosítása érdekében a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma, azaz jelen esetben az útlevél és annak száma, kizárólag akkor elfogadható, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval. A külföldön élő választópolgárok esetében tehát a Ve. a kifogás benyújtása során nem vagylagosan határozza meg a megadandó személyes adatok körét, azaz a személyi azonosító ill. a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány típusát és számát, hanem előírja, hogy ez utóbbi csak a személyi azonosító hiányában lehet alkalmas a választópolgár azonosítására. Amennyiben a kifogás előterjesztője rendelkezik személyi azonosítóval, úgy a választási szervek előtt ezzel kell azonosítania magát.

[14] Jelen esetben megállapítható, hogy Beadványozó a központi névjegyzék adatai szerint rendelkezik személyi azonosítóval, így a kifogása nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt formai feltételeknek.

[15] A Ve.215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[16] A levélben leadott szavazási irat eljuttatásának szabályait a Ve. 279. §-a tartalmazza. E szerint

"(1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába postai úton juttathatja el úgy, hogy a szavazás napján 19 óráig megérkezzen,

b) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

ba) személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével, vagy

bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

(2) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés b) pontja szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével

a) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

b) a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.”

[17] A hivatkozott Ve.-beli rendelkezésből látszik, hogy függetlenül attól, hogy a választópolgár milyen módját választja a szavazási levélcsomag eljuttatásának – , azaz a postai feladást, személyes vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által valamelyik külképviseleti választási irodába vagy valamelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába való eljuttatást – azt úgy kell megtennie, hogy a szavazási levélcsomagja a Ve. 279. §-ában jelzett helyszínek valamelyikére 2022. április 3-án, a 19.00 óráig megérkezzen.

[18] Ennél fogva a szavazási levélcsomaggal kapcsolatos jogsértés tekintetében a kifogás benyújtására nyitva álló határidő 2022. április 6-án 16.00 órakor lejárt. Beadványozó kifogása a Nemzeti Választási Bizottság e-mail címére 2022. április 6-án 16:01 perckor érkezett meg, tehát a jogvesztő törvényi határidő leteltét követően.

[19] A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást akkor is érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az elkésett.

[20] Fentiek alapján a Bizottság Beadványozó kifogását a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján, érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21] A határozat a Ve. 10. §-án, a 212. §-án, a 215. § b) és c) pontján, a 279. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke