341/2018. NVB határozat - a Nagy József jelöltként indulni szándékozó választópolgár által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

341/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nagy József jelöltként indulni szándékozó választópolgár  (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 21/2018. (III. 2.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 21/2018. (III. 2.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Nagy József egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 423 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 8-án 11 óra 45 perckor – a törvényes határidőn túl – fellebbezést nyújtott be az OEVB 21/2018. (III. 2.) számú határozata ellen. Beadványában a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjára hivatkozással előadta, hogy a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasító határozat indoklása nem felel meg a Ve. 46. § da) és dd) pontjában meghatározott követelményeknek, mivel az OEVB határozatában nem került meghatározásra a tényállás, valamint a határozat nem tartalmazza azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az OEVB a döntését meghozta.
 2. Mindezek alapján Beadványozó kéri az OEVB 21/2018. (III. 2.) számú határozatának hatályon kívül helyezését, új határozat meghozatalát, valamint valamennyi ajánlása ismételt vizsgálatát.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
 3. A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
 4. Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá:
 • A határidőket naptári napokban kell számítani.
 • A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
 • A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
 • A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.
 • A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, így az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 • A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmével sérelmezett OEVB határozata tartalmazza, hogy a határozat ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 16.00 óráig megérkezzen. Az OEVB határozatát 2018. március 2-án hozta meg.
 • A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése elkésett, így azt a Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 11.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke