341/2014. NVB határozat - Kovács Szabolcs az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
341/2014. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság Kovács Szabolcs az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 16/2014. (III.03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 16/2014. (III.03.) számú határozatában az Új Dimenzió Párt jelölő szervezetet 761.250,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB álláspontja szerint a jelölő szervezet átvett 120 db ajánlóívet, azonban 2 darabot nem adott le a törvény által előírt határidőig, azaz 2014. március 3-án 16.00 óráig, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. (2) bekezdése szerint bírság kiszabását eredményezi.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az 16/2014. (III.03.) számú határozata ellen, amelyben előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint az ajánlóívek leadására rendelkezésre álló törvényi határidőt követően a jelölő szervezetek 72 óra haladékot kapnak az ajánlóívek leadására, így erre hivatkozással kérte a határozat megváltoztatását és bírság eltörlését.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ennek megfelelően a fellebbezésnek természetes személy beadványozó esetén lakcímet kell tartalmaznia, szervezet esetén pedig székhelyet.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet székhelyét. A fellebbezésben megjelölt cím nem a szervezet székhelye, hanem a beadványozó lakcíme.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy a fenti kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek bármely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.
III.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke