340/2022. NVB határozat - az O. N. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

340/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az O. N. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád-Csanád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 18/2022. (IV. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2022. április 3-án 18 óra 09 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a 218. sz. szavazatszámláló bizottság mozgóurna kérelmet elutasító döntése ellen, amelyet 18 óra 15 perckor kiegészített.

[2] Kifogásához csatolta a szavazatszámláló bizottság sérelmezett döntését, amely értelmében a 218. sz. szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát kérők névjegyzékének zárását követően a mozgóurna iránt hivatali kapun érkezett kérelmet azért utasította el, mivel a választópolgár a szavazókör területén kívül eső tartózkodási helyre kérte a mozgóurnát.

[3] Beadványozó előadta, hogy álláspontja szerint az adott szavazókörtől eltérő tartózkodási helyre kért mozgóurna iránti kérelem egyben átjelentkezési kérelemnek is tekintendő a megjelölt cím szerinti szavazókörbe.

[4] Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában rögzítette, hogy Beadványozó kifogása nem felelt meg a Ve. 212. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott, kifogással kapcsolatos tartalmi követelményeknek, mivel nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, valamint a kifogás benyújtójának a nevén kívüli további adatait, így lakcímét és személyi azonosítóját.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5] Beadványozó 2022. április 7-én 9 óra 18 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben.

[6] Érintettsége tekintetében előadta, hogy 2022. április 3-án a 218. sz. szavazatszámláló bizottság mozgóurna iránti kérelmét elutasította.

[7] Fellebbezésében előadta, hogy ha a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abba a szavazókörben található, amelynek a névjegyzékében szerepel, illetve, ha az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azonos a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel a kérelmet egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

[8] Mindezek értelmében kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az ügyet érdemben vizsgálja meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9] Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[10] A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[11] A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[12] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[13] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésben meg kell jelölni a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[14] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[15] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta elő, hogy milyen okból jogszabálysértő az OEVB által meghozott határozat, továbbá nem jelölte meg a konkrét jogszabálysértést és annak konkrét jogszabályi helyét. Beadványozó a fellebbezésében csupán megismételte a kifogásban előadott tényállást.

[16] A Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó a kifogásában nem adta meg a lakcímére, valamint személyi azonosítójára vonatkozó adatokat, ugyanakkor fellebbezésében ezen adatok megadását pótolta.

[17] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a kifogás hiányosságai a fellebbezésben nem pótolhatók.

[18] A Bizottság hivatkozik a 39/2015. NVB határozatában foglaltakra, amelyben a Bizottság kimondta, hogy amennyiben az elsőfokú eljárás során Beadványozó a beadványában elmulasztotta feltüntetni a kifogás valamely kötelező tartalmi elemét, úgy ennek pótlására a másodfokú eljárás során már nincs lehetősége. A Bizottság ezen álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésében szintén megállapította, hogy egy adott kérelem hiányosságai az adott ügyben hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban nem pótolhatók.

[19] A Bizottság mindezek alapján a fellebbezést a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

[20] Megjegyzi a Bizottság, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és a fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok 2021. januárja óta elérhetők. Ezek alkalmazása nagyban elősegítheti a formai feltételeknek megfelelő kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21] A határozat a Ve. 221. §-án, a 244. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke