34/2006. (II. 2.) OVB határozat - a Stekler Ottó által a Zöld Párt képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
34/2006. (II. 2.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Stekler Ottó által a Zöld Párt (Kállósemjén, Kossuth u. 109/A.) képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Stekler Ottó 2006. január 17-én országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

"Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyűlés vizsgálja felül és alkosson új törvényt a pártok, valamint az országgyűlési képviselők finanszírozásának takarékosabbá, átláthatóbbá és ésszerűbbé tételéről?"

Az Országos Választási Bizottság a népszavazásra feltenni kívánt kérdéssel kapcsolatosan megállapította, hogy az sérti az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményét. A feltenni kívánt kérdések mindegyike ugyanis a "Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyűlés alkosson törvényt (...)" fordulattal kezdődik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhető. Az egyik lehetséges - nyelvtani - értelmezés alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó, vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén is) a megalkotandó törvény kezdeményezője, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne.

Az Országos Választási Bizottság - az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozatában megfogalmazottakkal összhangban - megállapítja továbbá, hogy a feltenni kívánt kérdés a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 10.§ c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek. Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis egyértelműen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelműség követelményét. Az egyértelműség követelménye pedig nem kizárólag azt takarja, hogy a kérdés eldöntendő legyen (vagyis hogy arra "igen" vagy "nem" válasszal lehessen felelni), hanem azt is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetőjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetővé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott egyértelműségi követelményt.

Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II.

A határozat az Alkotmány 28/C. § (2)-(4) bekezdésein, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) pontjain, a Ve. 117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának (3)-(5) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. február 2.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke