34/2003. (III. 4.) OVB határozat - a V. G. által képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
34/2003. (III. 4.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a V. G. által képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom panasza tárgyában az meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.
 

Indokolás

I.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003. március 3-i beadványában a „Nyomás az Unióba” szlogenű reklámfilmmel kapcsolatosan kérte annak megállapítását, hogy Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatására elektronikus vagy más úton nem jogosult. A beadványozó ezen felül kérte, hogy az Országos Választási Bizottság kezdeményezze a Kormánynál a jogellenes kampánytevékenység megszüntetését.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek – így a Gyermek,- Ifjúsági és Sportminisztérium – nem résztvevői a Ve. tárgyi hatálya alá tartozó választási eljárásnak. A Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek feladat- és hatáskör-gyakorlása, tevékenysége nem tartozik a Ve. által szabályozott választási eljárás körébe. Ezért az állami szervek hatáskörének és feladatkörének gyakorlása, működése nem sorolható a Ve. 149. § o) pontban meghatározott és 40-45. §-ban szabályozott választási kampány körébe, kampánycselekménynek nem minősíthető. 

Ezen szervek, valamint tisztségviselőik feladat- és hatáskör-gyakorlásával összefüggő tevékenységének vizsgálata, megítélése nem tartozik az OVB hatáskörébe.

Az OVB hatáskörének hiányát alapozza meg továbbá az, hogy a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján, a 44. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.

A határozat a Ve. 44.§ (2) bekezdésén, 93. §-án és 149.§-ának o) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. március 4. 

 

Dr. Ficzere Lajos 
az Országos Választási Bizottság 
elnöke