339/2014. NVB határozat - B. É. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
339/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. É. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 29/2014. (III. 3.) számú határozatában a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet egyéni képviselő jelöltjeként indulni szándékozó Boltos Évának egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást.
 
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az első fokú határozatot változtassa meg és egyéni jelöltként vegye nyilvántartásba. Álláspontja szerint, hivatkozva a választási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjára, rendelkezett az egyéni jelöltként történő nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlással. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB számos ajánlást „egyszerű elírás” okán minősített érvénytelennek, miközben az ajánló választópolgár egyéb adatai megegyeztek a központi névjegyzék adataival. Álláspontja szerint egy elírás miatt a választópolgár választói akaratának figyelmen kívül hagyása „aránytalan” és a választási eljárásról szóló törvénnyel ellentétes jogkövetkezménynek minősül.
III.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme nem tartalmazza a jogszabálysértésre való hivatkozást, abban kizárólag a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontját jelölte meg, mely rendelkezések azonban a fellebbezés jogalapjáról rendelkeznek, így a jogorvoslati kérelem nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
IV.
 
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke