336/2018. NVB határozat - Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában –

A Nemzeti Választási Bizottság

336/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet [(képviseli: Sepsey Zoltán), (a továbbiakban: Beadványozó)]] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 16/2018. (III.08.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a 16/2018. (III.08.) számú határozatában megállapította, hogy a Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Bagyó Hilda egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 478 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán visszautasította.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 8-án 20 óra 27 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 16/2018. (III.08.) számú határozata ellen. Beadványában előadta, hogy álláspontja szerint az ajánlások száma az újraellenőrzésük után el fogja érni a törvényben foglalt minimumot, ezért kéri a „leadott ajánlóívek újraszámolását”.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy azt Beadványozó a Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet nevében nyújtotta be, azonban abban nem adta meg a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint a szervezet székhelyét. A fellebbezésben a szervezet székhelye helyett a szervezet értesítési címe került feltüntetésre. A Kúria Kvk.III.37.281/2014/3. számú végzésében rögzítette, hogy a „nyilvántartásba-vételi szám alatt az adott szervezet nyilvántartási adatairól szóló kivonat szerinti nyilvántartási számot kell érteni, mellyel azonosnak tekinthető a Civil Szervezetek Névjegyzékében található megyei nyilvántartási szám, amely az évszámot is feltünteti.”
 3. A fellebbezésben a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi száma, valamint a székhely feltüntetésének hiánya az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményével jár. [Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.III.37.280/2014/3. és Kvk.III.37.282/2014/3.; Kvk.III.37.228/2014/3., Kvk.III.37.229/2014/3., Kvk.IV.37.230/2014/3., Kvk.V.37.232/2014/3., Kvk.V.37.233/2014/3. és Kvk.II.37.238/2014/3. számú végzések]
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti továbbá, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.
 5. A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 6. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, székhelyét, valamint annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, amelyek miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.  

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 135. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) pontján, 4. számú mellékletének ae) pontján, a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 11.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                      elnöke