335/2022. NVB határozat - a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

335/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Balatoni út 2/A., képviseli: Tóth Szabolcs ügyvezető, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 33/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja akként, hogy megállapítja, hogy dr. M.-Z. P.-né V. F. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át azzal, hogy Kifogástevő kifejezett hozzájárulása nélkül indított olyan, automata hanghívást részére, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] V. Cs. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. április 2. napján 12 óra 4 perckor elektronikus úton kifogást nyújtottak be a Pest 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 149. §-ának sérelme miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. március 31-től kezdődően a +3613653787 telefonszámról a VCC Live Hungary Kft. szolgáltatón keresztül kérés nélküli telefonhívásokat indított dr. M.-Z. P.-né V. F., a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek (a továbbiakban együtt: Jelölő szervezetek) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a közös pártlistájuk első helyén szereplő dr. Márki-Zay Péter felesége.

[3] Előadta, hogy az üzenet közzétételét nyilvánosan beismerte dr. Márki-Zay Péter kampánystábja egy internetes sajtóterméknek eljuttatott nyilatkozatban, megküldve az eredeti hangfelvételt is.

[4] Kifogástevő kifejtette, hogy a hangüzenet a következőket tartalmazza: „Üdvözlöm, V. F. vagyok, három lány és négy fiú édesanyja. Egy ember, ugyanolyan ember, mint ön. Egy ember, aki összeszorult szívvel figyeli mindazt a tragédiát és embertelenséget, ami Ukrajnában történik. Ugyanúgy, ahogyan Orbán Viktor is, én sem akarok háborút. Nem akarom látni, ahogy rommá lövik szeretett városainkat, házainkat, iskoláinkat, templomainkat. Legyen végre béke! Köszönöm, hogy meghallgatott! Ön V. F.-át, Márki-Zay Péter feleségét hallhatta.”

[5] Álláspontja szerint ez az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, annak cáfolatára törekszik, hogy a hangot felmondó személy közeli hozzátartozója, a felsorolt jelölő szervezetek által állított listán első helyen szereplő jelölt korábbi, az Ukrajnában folyó háborúval kapcsolatos kijelentéseivel szemben nincs szó arról, hogy a nevezett jelölő szervezetek színeiben megválasztott képviselők által támogatott kormány bevonná Magyarországot a háborúba. Meglátása szerint e kampányeszköz célja az, hogy hitelt tulajdonítson dr. Márki-Zay Péter szavainak, egy szimpatikusnak tűnő, a közéletben szerepet eddig nem vállalt személy nyilatkozatával hitelesítse dr. Márki-Zay Péter megszólalásaira más politikai erőktől érkezett kritikákra adott cáfolatokat.

[6] Véleménye szerint ez a telefonhívással indított hangüzenet a Ve. 149. §-ában foglalt közvetlen politikai kampánynak minősül, amely körben idézte is a Ve. ezen rendelkezését.

[7] Előadta, hogy a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt egyéb személyes adat (így a telefonszám) felhasználhatósága elválik: előbbi esetben a Ve. 89. §-át kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatkezeléshez, a felhasználás megtiltása érdekében kell nyilatkoznia. Meglátása szerint a többi adat esetében a Ve. 149. §-a kifejezett hozzájárulást ír elő a felhasználáshoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben egyedül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Beadványozó1 szerint ilyen üzenetek csak akkor küldhetők jogszerűen az Infotv. 5. §-a alapján, ha az ügyfél saját kezdeményezésre külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a pártnak adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.

[8] Meglátása szerint a Ve. 89. §-ban megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása azért nem kívánható meg tőle, mert jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adta előzetes hozzájárulását telefonszáma ilyen célú felhasználásához.

[9] Előadta, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amely alapelv véleménye szerint megsértésre került a kifogásában sérelmezett tevékenységgel.

[10] Idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját, amely szerint a „választópolgárnak a mobiltelefonszáma (…) kezeléséhez való hozzájárulása abban az esetben felel meg a Ve.-ben foglalt előírásoknak, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy az az érintettől származik, engedélyező tartalmú, valamint az adott információnak a jelölt vagy jelölő szervezet általi kezelésére vonatkozik. A hozzájárulás érvényességét és az adatkezelés jogszerűségét a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek kell biztosítania, illetve bizonyítania.”

[11] Kifogástevő meglátása szerint a jogtalanul megszerzett és felhasznált telefonszámok segítségével az érintett politikai oldal szélesebb körhöz volt képes eljuttatni választási üzeneteit, ezáltal pedig jogtalan előnyhöz jutott ellenfeleivel szemben. Ebből adódóan pedig sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és jelölőszervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó alapelv is.

[12] Kifogásában megjelölte a telex.hu internetes hírportál két cikkét, amelyek közül az elsőn az elektronikus sajtótermék tudósítását tartalmazza a kifogással sérelmezett tevékenységről, a második pedig a kifogással sérelmezett hangüzenetet. Mellékelte továbbá nyilatkozatát a tárgyban, hogy a kifogásában megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen megkeresésre senkinek sem adott hozzájárulást.

[13] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg, hogy a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, illetve a Ve. 149. §-át.

[14] Az OEVB a 33/2022. (IV.03.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a VCC Live Hungary Kft. szolgáltató a kifogásban megjelölt telefonhívással megsértette a Ve. 149. §-át.

[15] Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a Kifogástevő nem az adott telefonszám tekintetében nehezményezi a jogellenes adatkezelést hanem a VCC Live Hungary Kft. szolgáltató tekintetében. Az OEVB álláspontja szerint Kifogástevő kétséget kizáróan bizonyította, hogy közvetlen politikai kampány érintettje, részére választási kampányanyagot juttattak el. Megállapította továbbá, hogy mivel a Ve. 149. §-ában hivatkozott adatkezelési- és felhasználási hozzájárulással szemben is a GDPR szerinti elvárásokat kell támasztani, a hozzájárulás megadását az adatkezelőnek, jelen esetben a Feladónak kell tudnia igazolnia, erre vonatkozó kötelezettség Kifogástevőt nem terheli. Ennek alapján az OEVB megállapította, hogy a Kifogástevő számára eljutatott közvetlen politikai kampányra a Ve. 149. §-ának megsértésével került sor.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[16] Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. április 6. napján 13 óra 24 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján, amely fellebbezést a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője ugyanezen a napon 14 óra 22 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[17] Fellebbezésében Beadványozó előadta, hogy meglátása szerint az OEVB határozata sérti a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontját, mivel a kifogásban megjelölt telefonszám – amelyről a kifogás és az OEVB határozat szerint a kéretlen hívásokat indították – nem a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasághoz, hanem a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-hez tartozik, amely tényről véleménye szerint a határozat meghozatala előtt az OEVB is meggyőződhetett volna a Nemzeti Média- és Hírközlési határozat oldalán, a https://szamhordozottsag.nmhh.hu oldalon.

[18] Ennek okán Beadványozó szerint az OEVB megalapozatlanul állapította meg határozatában, hogy a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság megsértette a Ve. 149. §-át.

[19] Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg, és a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a jogsértés megállapítását és a további jogszabálysértéstől való eltiltását mellőzze.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[20] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése alapos.

[21] A Bizottság mindenekelőtt megállapítja, hogy bár Beadványozó érintettsége körében megjelölte a Ve. 221. § (1) bekezdését, érintettsége alátámasztásaként azonban érvelést nem adott elő. Mivel azonban az OEVB határozata azt állapította meg, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 149. §-át, ezért a Bizottság megállapítja Beadványozó érintettségét jelen eljárásban.

[22] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[23] A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[24] A kampánytevékenység sokféle módon folytatható, plakátolással, politikai reklámmal és politikai hirdetéssel, ezekkel az eszközökkel azonban a kampányolók a választópolgárok nagyobb tömegét célozzák meg. A Ve. szabályozza azt is, amikor a kampánytevékenységet folytatók közvetlenül és kifejezetten az adott választópolgárt szólítják meg üzeneteikkel. Ez a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampány, amikor a választási kampányanyag a választópolgár részére, a Ve. 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével, közvetlenül kerül eljuttatásra lakcímére, telefonszámára, vagy e-mail címére. Ez utóbbi két adattal kapcsolatban – azaz telefonszám, elektronikus levélcím – azonban a Ve. rögzíti, hogy annak felhasználása csak akkor jogszerű, ha a választópolgár ahhoz kifejezetten hozzájárult.

[25] A közvetlen megkeresés egyik módszere, hogy a jelöltek, vagy a listát állító jelölő szervezetek adatszolgáltatási díj ellenében, a Ve. 153. §-a alapján megvásárolják a választópolgárok szavazóköri névjegyzéki adatait az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáktól, illetve a Nemzeti Választási Irodától. Ezen adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljából használhatók fel és nem tartalmazzák azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a Ve. 89. §-a alapján úgy rendelkeztek, hogy megtiltják, hogy a választási szervek a róluk nyilvántartott adatokat a Ve. 153. § alapján kiadják.

[26] A Ve. 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási szervek a 153. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatigénylés alapján kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, valamint a választópolgárok nemére és az életkorára vonatkozó adatokat bocsájtják az igénylők rendelkezésére. A választópolgár e-mail címe és telefonszáma nem adattartalma a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásnak, azokat a választási szervek nem tartják nyilván, ennél fogva az sms-ben vagy e-mailben történő közvetlen választópolgári megkereséseknek nem lehet ezen adatszolgáltatás az alapja.

[27] Ahogyan azt a Ve. 149. §-a egyértelműen meghatározza, a választópolgár részére választási kampányanyag e-mail címére vagy telefonszámára, jogszerűen csak úgy juttatható el, ha a kampányanyagot küldő kifejezett felhatalmazással rendelkezik a választópolgártól ezen adatai kezelésére.

[28] Mindezekre figyelemmel megállapítható, hogy a kifogásban sérelmezett telefonhívás, annak tartalma alapján egyértelműen a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül. Erre való figyelemmel a Kifogástevő mint választópolgár részére kizárólag akkor lehetett volna telefonhívás útján eljuttatni a kifogásában jelzett hangüzenetet, ha a telefonszámai közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához kifejezetten hozzájárultak volna. Ezzel szemben Kifogástevő kifogásához mellékelt nyilatkozata egyértelműen tanúsítja, hogy közvetlen megkeresésre nem adott hozzájárulást. Ennek megfelelően tehát a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogásolt telefonhívás megsértette a Ve. 149. §-át.

[29] Beadványozó fellebbezésében lényegileg azt adta elő, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) https://szamhordozottsag.nmhh.hu oldalán található információja alapján a kifogással sérelmezett telefonszám nem a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasághoz, hanem a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-hez tartozik.

[30] A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy helytállóan hivatkozik Beadványozó arra a tényre, hogy telefonhívást kezdeményező telefonszám a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-hez tartozik. Ugyanakkor ennek az ügy mikénti elbírálása szempontjából – az alábbiakban kifejtettek okán – nincs jelentősége.

[31] A Ve. 149. §-át sértő közvetlen politikai kampánynak minősülő automata hanghívás során nem rendelkezik relevanciával, hogy a sérelmezett telefonszám a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasághoz vagy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-hez mint távközlési szolgáltatóhoz tartozik-e, ugyanis a szolgáltatók az előfizetőik részére – véletlenszerűen – rendelnek egy telefonszámot, amely alapján az adott telefonszámot nem a szolgáltató, hanem az előfizető használja, az előfizető jogosult hívást indítani a szolgáltató által a részére kiadott telefonszámról. Ennek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az OEVB tévesen marasztalta határozatában a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot mint szolgáltatót, ugyanis a vizsgált esetben a jogsértő nem a távközlési szolgáltató, hanem az a természetes vagy jogi személy, aki a telefonszámot használva eljuttatta a kampányüzenetet a választópolgároknak. A Bizottság az elé tárt bizonyítékok alapján a jogsértő személyként dr. M.-Z. P.-né V. F.-át azonosította. 

[32] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 33/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja akként, hogy megállapítja, hogy dr. M.-Z. P.-né V. F. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át, azzal, hogy Kifogástevő kifejezett hozzájárulása nélkül indított olyan, automata hanghívást részére, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül.

[33] A Nemzeti Választási Bizottság a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben alkalmazott jogkövetkezmény alkalmazását mellőzi.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[34] A határozat a Ve. 140-141. §-ain, a 149. §-án, a 153. §-án, a 221. §-án, és a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke