332/2022. NVB határozat - a dr. Márki-Zay Péter által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

332/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Márki-Zay Péter (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Csongrád-Csanád 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 27/2022. (IV. 03.) számú határozatát részben megváltoztatja és A. T. szemben állapítja meg, hogy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontját azzal, hogy Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. szám alatti 4. számú szavazókör bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, a TAT-512 forgalmi rendszámú gépjárművel kampánytevékenységet folytatott.

A kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokú határozat és az alapul fekvő kifogás tényállása]

[1] Magánszemély kifogástevő (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. április 3-án 13:37-kor kifogást nyújtott be a Csongrád-Csanád 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a), c), e) pontjában foglalt alapelvi sérelem, valamint a Ve. 143. §. (1) bekezdés b) pontjának sérelme miatt.

[2] Kifogásában leírta, hogy 2022. április 3-án 10 órakor Hódmezővásárhelyen az Árpád u. 8. alatti 4. számú szavazókör bejáratától pár méterre észlelte, hogy a közterületen vélelmezhetően a KRESZ szabályait is megszegve parkolt a TAT-512 forgalmi rendszámú Renault Master típusú gépkocsi, amelyen Márki-Zay Péter képviselő-jelölt választási kampányüzenetei, plakátja láthatóak (továbbiakban: kampányautó). Ezt követően Kifogástevő 2022. április 3-án 13 órakor ismételten megjelent Hódmezővásárhelyen az Árpád u. 8. alatti 4. számú szavazókör épülete előtt. Ekkor azt tapasztalta, hogy a korábbi helyszínről elállt a kampányautó, de még szintén az Árpád u. 8. alatti 4. számú szavazókör bejáratától számított 150 méteres távolságon belül. Álláspontja szerint fentiek megsértik a Ve. fent hivatkozott alapelveit, valamint konkrétan a Ve. 143. §. (1) bekezdés b) pontját.

[3] Idézte a Ve. 141. §-át és hivatkozott a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB iránymutatásra, amely szerint nem jelenti önmagában a relatív területi kampánytilalom sérelmét, ha az a jármű, melyre a kampányidőszakban jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítésére szolgáló, a Ve. 144. (l) bekezdése szerinti plakátot helyeztek el, a szavazás napján keresztülhalad a Ve. 143. (1) bekezdés b) pontja szerinti közterületen. A Ve. 143. § (1) bekezdésének sérelmét jelenti azonban, ha az e pontban nevesített jármű várakozik (több mint 5 percig megáll) a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, vagy az áthaladása folyamatos vagy rendszeres.

[4] Mindezek alapján Kifogástevő kérte, hogy az OEVB kifogásának adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, valamint a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el.

[5] Kifogástevő csatolta a fényképi bizonyítékokat arról, hogy a helyszínen 2022. április 3-án a kampányautó 10 órakor és 13 órakor pontosan hol állt.

[6] Az OEVB 27/2022. (IV. 03.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy dr. Márki-Zay Péter képviselőjelölt megsértette a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontját azzal, hogy az ő érdekében a Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. szám alatti 4-es számú szavazókör ajtajától 100 méteres távolságon belül került elhelyezésre a képviselőjelölt kampány plakátját tartalmazó gépkocsi a szavazás napján, 2022. április 3-án.

[7] Az OEVB rögzítette határozatában, hogy dr. N. P. megbízott irodavezető a választási bizottsághoz 2022. április 3-án a délután folyamán eljutatott egy A. T. (a továbbiakban: Gépjárművezető) néven aláírt nyilatkozatot, amely szerint ő volt az, aki 2022. április 2-án 20.00 órakor a kifogásban megjelölt gépkocsit leparkolta szabálytalanul. A nyilatkozat szerint 2022. április 3-án dél körül rendőri kérésre helyezte át a kampányautót néhány méterrel arrébb.

[8] Az OEVB a nyilatkozattal kapcsolatban megállapította, hogy a nyilatkozat készítőjének személye nem azonosítható be személyi adatok és elérhetőség hiányában, ezért akinek érdekében elhelyezésre került a plakát, annak a személyével szemben lehet csak megállapítani a jogsértést és őt lehet eltiltani a további jogsértéstől.

[9] Az OEVB határozatában hivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.819/2020/4. számú döntésére, amely szerint a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja egy területi korlátozást fogalmaz meg, melynek teljesüléséhez nem szükséges, hogy a 150 méteres körzetben bárki ténylegesen tartózkodjon, a rendelkezés alkalmazásához elégséges az, ha a tevékenység a 150 méteres körzetet célozza (relatív területi kampánytilalom). E tilalom megvalósulásának feltétele, hogy az adott tevékenység a közterület 150 méteres körzetén belül a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából látható, vagy hallható legyen.

[10] Mindezek alapján az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján helyt adott a kifogásnak és a rendelkezésére álló adatok alapján és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint megállapította, hogy dr. Márki-Zay Péter képviselőjelölt megsértette a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, azáltal, hogy az ő érdekében a Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. szám alatti 4-es számú szavazókör épülete elé helyezték el 2022. április 3-án 13.00 órakor a kampány autót, amely az Árpád u. 8. 4-es szám szavazókör ajtajától 100 méteres távolságon belül található. Az OEVB dr. Márki-Zay Péter képviselő-jelöltet a további jogsértésektől eltiltotta.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó 2022. április 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben.

[12] Álláspontja szerint az OEVB őt elmarasztaló döntése jogszabálysértő, mert bár a határozatban említik, nem vették figyelembe a Gépjárművezető által tett jognyilatkozatot. E szerint a kampányautót a 2022. április 2-án parkolta le a Cseresnyés kollégium környékére, megfelelve a Ve. 143. § (2) bekezdésének és kizárólag a rendőri intézkedésre állt át a másik helyre 2022. április 3-án.

[13] Rögzítette, hogy a sofőr eleget tett a hatóság kötelezésének, így megítélése szerint az OEVB azért állapított meg vele szemben jogsértést, mert a kampányautó vezetője eleget tett a rendőri felszólításnak. Ennek alapján az OEVB határozata meglátása szerint azt a látszatot kelti, hogy a rendőri felszólításnak való eleget tevés valósította meg a Ve. szerinti jogsértést.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14] A fellebbezés részben alapos.

[15] Bár tételesen nem hivatkozott rá, mivel Beadványozó az OEVB határozatának kötelezettje, ezért a bizottság érintettnek tekinti tárgyi ügyben.

[16] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[17] A Bizottság álláspontja szerint a kifogásból és az ahhoz csatolt fényképes bizonyítékokból megállapítható, hogy a kampányautó a Ve. szerinti kampányeszköznek tekinthető, mivel az Beadványozót népszerűsítő plakáttal van körberagasztva.

[18] A Ve. 143. § (1) bekezdése szerint nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.

[19] A Ve. 142. § (2) bekezdése szerint, a szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

[20] A kifogás állítja és a fellebbezés sem vitatja, hogy a kampányautót a szavazás napján, 10.00 órakor és 13.00 órakor is, bár nem ugyanazon a helyen, de mindkét alkalommal a Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. szám alatti 4. számú szavazókör bejáratától számított 150 m-es távolságon belül parkolták le. Önmagában azzal, hogy a kampányautó a szavazókör bejáratától számított 150 m-en belül lett leparkolva, lévén, hogy plakátokat tartalmaz, megvalósult a 143. § b) pontjának sérelme.

[21] Téves Beadványozónak a Ve. 143. § (2) bekezdésére való hivatkozása, mert az a fix helyre, így pl. villanyoszlopra, kerítésre kihelyezett plakátok tekintetében tartalmaz rendelkezéseket. A kampányautó azonban egy mozgó eszköz, így annak üzemben tartóját terheli a felelősség a tekintetben, hogy az autót 2022. április 3-án ne valamely szavazóhelyiség bejáratától számított 150 m-en belül parkolja le.

[22] Szintén téves Beadványozó azon hivatkozása, miszerint az OEVB határozata alapján úgy tűnik, hogy a rendőri felszólításnak való elégtételt okozta volna a Ve. sérelmét. Fellebbező nem indokolja, hogy Gépjárművezető a szabálytalan parkolásra való felhívás után miért nem olyan helyszínen parkolta le a kampányautót, amely már kívül esett a szavazókörtől számított 150 méteres területen.

[23] Mindezek alapján megállapítható, hogy sérült a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja azáltal, hogy a kampányautó az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának napján 10.00 órakor és 13.00 órakor is olyan helyszínen parkolt, amely a Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. szám alatti 4. számú szavazókör bejáratától számított 150 m-es távolságon belül volt. Így ebben a vonatkozásban helytálló volt az OEVB határozatának megállapítása.

[24] Tévedett azonban az OEVB akkor, amikor a Gépjárművezető írásbeli nyilatkozat ellenére Beadványozó terhére állapította meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának megsértését. Arra ugyanis nem volt bizonyíték, hogy Beadványozó adott volna utasítást Gépjárművezetőnek arra, hogy a szavazókör bejáratától számított 150 m-es távolságon belül parkoljon. Ezzel szemben az OEVB befogadta és az eljárás részévé tette a Gépjárművezető nyilatkozatát. Függetlenül attól, hogy az az adott személy nevén kívül egyéb személyes adatát nem tartalmazza, sem az OEVB, sem Beadványozó nem cáfolta e nyilatkozat valódiságát, ezért azt az NVB mint valósággal egyezőt fogadta el.

[25] Ennek azért van jelentősége, mert a Gépjárművezető nyilatkozata egyértelműen tartalmazza, hogy ő parkolta le a kampányautót a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző módon. Ennél fogva, szemben az OEVB határozatában foglaltakkal, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét a nyilatkozatott tett Gépjárművezető terhére állapítja meg.

[26] A Nemzeti Választási Bizottság az elsőfokú eljárás felülvizsgálata során észlelte, hogy a kifogás nem csak a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét, hanem a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjainak megsértését is állította, amely kérelmet az OEVB nem bírálta el.

[27] E tekintetben a Bizottság utal a Kúria által is követett azon következetes joggyakorlatára, mely szerint a választási eljárás alapelvei kiemelt jelentőséggel bírnak, iránymutató és hézagpótló szerepük van, megsértésük – normatív tartalmuk miatt – jogszabálysértésnek minősül. Amennyiben azonban egy adott jogviszonyt tételes jogi rendelkezések szabályoznak, akkor nem lehet a jogvitát alapelvi rendelkezések alapján eldönteni. Mivel a tételes előírás sérelme magában foglalja az alapelvi sérelmet is, a Ve. tételes rendelkezése megsértésének megállapítása mellett a választási eljárási alapelv sérelmét nem kell megállapítani. [Kvk.VI.39.309/2022/5., Kvk.III.37.799/2020/3. és Kvk.IV.37.468/2009/2. számú végzések, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 166/2022. NVB határozat, 169/2022. NVB határozat, 198/2022. NVB határozat].

[28] Tekintettel arra, hogy jelen ügyben a kifogás tárgyává tett magatartás tételes jogszabályi rendelkezés alapján szabályozott, ezért e tekintetben az alapelvi jogsértés megállapítása nem lehetséges. Így a kifogást a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjainak megsértése tárgyában a Ve.220. §-a alapján elutasította.

[29] Fentiekben részletesen kifejtett indokolás alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát részben változtatta meg, a Ve. 143. § (1) bekezdésének sérelmét a Gépjárművezető terhére állapította meg, és a kifogást egyebekben elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[30] A határozat Ve. 143. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke