331/2022. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

331/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1066 Budapest, Teréz körút 46.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 23/2022. (IV. 03.) számú határozatát a fellebbezéssel érintett részében megváltoztatja és ismeretlen személlyel szemben állapítja meg, hogy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontját azzal, hogy 2022. április 3-án Pákozd 002. és 003. számú szavazókörénél, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, a TBF-699 forgalmi rendszámú gépjárművel kampánytevékenységet folytatott.

A Nemzeti Választási Bizottság mellőzi a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek bírság megfizetésére való kötelezését, ezt meghaladóan a Fejér Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 23/2022. (IV. 03.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az elsőfokú határozat és az alapul fekvő kifogás tényállása]

[1] Magánszemély kifogástevő (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. április 3-án 16:35-kor kifogást nyújtott be a Fejér Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 143. § b) és c) pontjában foglalt kampánytilalom megsértése miatt. Ebben előadta, hogy Pákozd Arany János utca 1. szám alatt található épületben a 2. és a 3. számú szavazókör működött. A polgárőrség értesítése szerint a szavazóköröktől számított 150 m-en belül, egy TBF-699 forgalmi rendszámú, zárt, felmatricázott furgon folytatott kampánytevékenységet. A furgon teljes felületén kampányplakátokat helyeztek el és abból hangosbemondóval kampányszöveget sugároztak. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB a kifogásának adjon helyt, állapítsa meg a jogsértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől, illetve szabjon ki bírságot.

[2] Bizonyítékként 2 db fényképfelvételt csatolt a kifogásban hivatkozott furgonról és 2 magánszemély nyilatkozatát arról, hogy a gépjármű a szavazókörök „150 méteres körzetén belül a kampánytilalmat megsértette, hangosbemondón keresztül kampány szöveget sugárzott illetve mint mozgó kampányhirdetési felület üzemelt, hiszen a gépjármű 3 oldala kampányplakátokkal volt ellátva”.

[3] Az OEVB 23/2022. (IV. 03.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint közös listát állító jelölő szervezetek a kifogással érintett kampánytevékenységükkel megsértették a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontját, és a jogsértőket 1.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[4] Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a fényképfelvételek alapján a TBF-699 frsz-ú gépjárművön mint hordozófelületen található plakáton a „Hazudik, ezért fél vitázni” felirat és Orbán Viktor miniszterelnök képmása, továbbá a „Csak felfelé” felirat és Márki-Zay Péter jelölt képmása található a közös listát állító jelölő szervezetekre jellemző elemekkel és színhasználattal. Az OEVB megállapította, hogy a választási plakátok alkalmasak voltak a választói akarat befolyásolására, illetve megkísérlésére.

[5] Idézte a Ve. 143. §-át, majd a bizonyítékok alapján megállapította, hogy a „TBF-699 frsz-ú gépjármű Pákozd szavazóhelyiségeihez 150 m-en belül tartózkodott és kampánytevékenységet folytatott oly módon, hogy a felülete plakát elhelyezésére szolgált és abból hangosbemondóval kampányszöveget sugároztak”. Az OEVB úgy ítélte meg, hogy a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése miatt indokolt, hogy a jogsértő jelölő szervezeteket bírsággal sújtsa.

[6] Idézte a Ve. 219. §-át, majd rögzítette, hogy figyelemmel arra, hogy nagy volt a jogsértéssel érintettek köre, mert a jogsértés két szavazóhelyiséget is érintett, így magas volt az érintett választópolgárok száma, a jogsértést súlyosnak, de a területi kiterjedtségét csekélynek értékelte. Enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a jelölő szervezetekkel szemben a kampánytilalom megsértése miatt még nem szabott ki bírságot.

[7] A bizonyítékok alapján a Ve. 143. § (1) bekezdés c) pontja megsértését nem találta megállapíthatónak az OEVB.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[8] Beadványozó 2022. április 4-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben. Érintettsége alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy a támadott határozat a terhére jogsértést állapított meg, illetve jogkövetkezményt alkalmazott.

[9] Álláspontja szerint a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB iránymutatás 2. pontja szerint nem jelenti a relatív kampánycsend megsértését, ha plakátokat hordozó jármű a szavazóhelyiség 150 méteres körzetén áthalad vagy ott legfeljebb öt percet várakozik.

[10] Megítélése szerint a kifogáshoz csatolt bizonyítékok (azok valósága esetén is) nem bizonyítják, hogy öt percnél hosszabb ideig vagy visszatérően tartózkodott volna a jármű a szavazóhelyiség 150 méteres körzetében, ezért, ha a bizonyítékok tartalma valós is, a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontját megsértve állapított meg jogsértést az OEVB.

[11] Előadta továbbá, hogy sem a Kifogástevő nem szolgáltatott bizonyítékot, sem a támadott határozat nem tartalmaz bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az OEVB határozatában elmarasztalt jogi személyek követték volna el az OEVB által megállapított állítólagos jogsértést.

[12] Beadványozó szerint az a körülmény, hogy a plakáton milyen képi vagy grafikus elemek szerepelnek, illetve hogy a hangosbeszélőn állítólagosan milyen közlés hangzik el, a jogsértő kilétének bizonyítására önmagában nem alkalmas, egyéb bizonyítékot pedig a Kifogástevő nem csatolt a jogorvoslati kérelméhez. Amennyiben a kifogás tárgyává tett állítólagos jogsértés valóban megtörtént, akkor is legfeljebb ismeretlen elkövető terhére állapíthatott volna meg jogsértést az OEVB, bírságot pedig nem alkalmazhatott volna, ezért a támadott határozat sérti a Ve. 218. § (2) bekezdését.

[13] Beadványozó álláspontja szerint a választási szervek gyakorlatához képest kirívóan magas a kiszabott bírság, ezért - figyelemmel arra, hogy a határozatban foglaltakkal ellentétben az érintettek köre nem nagy (példaként említi, hogy Pécs főterén a LED fal tápkábelének kihúzása lényegesen több embert érintett), a területi kiterjedtséget pedig a határozat maga is csekélynek ítélte - annak még akkor is a jelentős mértékű csökkentése okszerű, ha a jogsértés megtörtént és azt a határozatban elmarasztalt jelölő szervezetek követték el.

[14] Mindezek alapján Beadványozó azt kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a támadott határozatot elsődlegesen úgy változtassa meg, hogy a kifogást utasítsa el, másodlagosan az állítólagos jogsértés miatt a jelölő szervezetek marasztalását mellőzze, harmadlagosan a bírság összegét jelentősen csökkentse.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[15] A fellebbezés részben alapos.

[16] A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége kapcsán kifejtett érvelését.

[17] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[18] A fellebbezés több esetben zárójeles megjegyzésként hivatkozik a kifogáshoz csatolt bizonyítékok valódiságára, arra vonatkozó cáfolatot azonban nem tartalmaz, hogy 2022. április 3-án Pákozd 002. és 003. szavazóköreitől számított 150 m-en belül a TBF-699 forgalmi rendszámú, zárt, felmatricázott furgon ne várakozott volna, hanem csupán egyszeri alkalommal áthaladt volna. A jogsértés bizonyítatlanságára hivatkozik, azonban semmilyen ellenbizonyítást nem végez, pl. nem csatolt olyan választópolgári nyilatkozatokat, amelyek igazolnák az egyszeri áthaladást.

[19] A becsatolt fényképfelvételek alapján a Bizottság álláspontja szerint az OEVB helytálló következtetést vont le azzal kapcsolatban, hogy a gépjármű felülete a választási plakát hordozóanyagként szolgált, azon olyan képeket helyeztek el, amely okán az kampányeszköznek, a választópolgári akarat befolyásolására alkalmas eszközként volt értékelhető.

[20] A kifogás és az ahhoz csatolt jognyilatkozatok egyaránt tartalmazzák azt, hogy a gépjárműből hangszóróval kampányszöveget sugároztak. Azonban sem a kifogás, sem annak bizonyítékai nem tartalmazzák, hogy milyen szöveg hangzott el a gépjárműből, ennek hiányában az viszont már nem állapítható meg, hogy a hanganyag valóban alkalmas volt a választópolgári akarat befolyásolására, illetve megkísérlésére.

[21] A Ve. 143. § (1) bekezdése szerint nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.

[22] A Kúria Kvk.IV.37.819/2020/4. számú határozata alapján a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja egy területi korlátozást fogalmaz meg, melynek teljesüléséhez nem szükséges, hogy a 150 méteres körzetben bárki ténylegesen tartózkodjon, a rendelkezés alkalmazásához elégséges az, ha a tevékenység a 150 méteres körzetet célozza (relatív területi kampánytilalom). E tilalom megvalósulásának feltétele, hogy az adott tevékenység a közterület 150 méteres körzetén belül a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából látható, vagy hallható legyen. (l. pl. Kvk.I.37.703/2019/2. számú döntés)

[23] A hangszóróból sugárzott közlés tartalma ellenére is megállapítható, hogy már önmagában az, hogy a választási plakátokkal körbevett gépjármű Pákozd 002. és 003. szavazóhelyiségeit magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen jelen volt, megvalósította a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét.

[24] E tekintetben nem helytálló és az iránymutatásban foglaltakkal ellentétes Beadványozó azon jogértelmezése, mely szerint az a Ve. tételes, 143. § b) pontjában foglaltakkal ellentétes jogértelmezést tartalmazna, a szerint ugyanis csak az egyszeri keresztülhaladás nem minősül a Ve. 143. § b) pontja szerinti jogsértésnek.

[25] Helytálló azonban a fellebbezésnek azon érvelése, hogy a jogsértő személye a kifogás és az ahhoz csatolt bizonyítékok alapján nem állapítható meg. A kifogás nem nevezi meg, hogy kit tekint a jogsértés elkövetőjének, az OEVB-nek pedig téves az a jogértelmezése, amely pusztán abból, hogy Márki-Zay Péter, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös listájának 1. helyén szereplő jelölt támogatására hívtak fel a gépjárművön elhelyezett plakátok, megállapíthatónak találta, hogy e jelölő szervezetek képviselőitől származott a megbízás a jogellenes magatartás folytatására.

[26] Ehhez szükséges lett volna pl. a gépjárművet vezető olyan nyilatkozata, amely alapján azonosítható lett volna a megbízást adók személye, ilyen bizonyíték azonban a Fejér megye 03. számú OEVI által a fellebbezés felterjesztése során megküldött iratanyagok között nem volt fellelhető, és az OEVB határozata sem tartalmaz erre való utalást.

[27] Mindezek alapján az NVB az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján részben megváltoztatta, a Ve. 143. § b) pontjának sérelmét ismertelen személy terhére állapította meg, és a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetekkel szemben kiszabott bírságot mellőzte.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[28] A határozat Ve. 143. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 8.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke