331/2014. NVB határozat - Dr. Kapolyi László, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
331/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Kapolyi László, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 29/2014. (III. 3.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 29/2014. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet számára átadott, 200 darab ajánlóív nem került leadásra a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. Ennek megfelelően, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésére, 10.150.000 forint bírság megfizetésére kötelezte a jelölő szervezetet.
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kifejtette, hogy – véleménye szerint – a Ve. 124. § (2) bekezdése kizárólag jelöltként indulni szándékozó választópolgárra, illetve jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezetre vonatkozik. A kérelmező előadta, hogy az ajánlóívek leadására rendelkezésre álló időtartam alatt a jelölő szervezet, illetve a jelöltek indulási szándékukat megváltoztatták, és az ajánlóívek határidőn túli leadásával ezen módosított szándékukat tették egyértelművé. Mindezek alapján kéri az ismertetett tényállás alapján a kiszabott bírság mellőzését.
II.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 124. §-a egyértelműen rendelkezik az ajánlóívek átadására vonatkozóan, mely szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni az illetékes választási irodának, a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
Az A1 jelű ajánlóív igénylésére szolgáló formanyomtatvány tartalmazza a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jelöltségét elfogadja, melyet aláírásával hitelesíti. A Bizottság álláspontja szerint ezen formanyomtatvány választási irodának történő leadásával és az ajánlóívek átvételével az egyéni választókerületi jelölt egyértelmű szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán indulni kíván.
A Bizottság mindezek alapján megállapítja, hogy minden egyes jelölt, illetve jelölő szervezet köteles volt a Ve. 252. § (1) bekezdése által meghatározott határidőben leadni a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 124 §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 252. § (1) bekezdésén, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke