33/2022. NVB határozat - a Zöldek Pártja jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

33/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártja (1134 Budapest, Váci út 39.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártját mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Zöldek Pártja 2022. január 21-én jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 nyomtatvány).

[2] A P1 nyomtatványon a jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve, a rövidített név szavazólapon való feltüntetésére vonatkozó nyilatkozat, a szervezet bírósági nyilvántartási száma, székhelye, a bank neve és bankszámla száma, amelyre a szervezet a költségvetési támogatásra való jogosultság esetén a folyósítást kéri, továbbá a bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő adatai, mint kötelező adatok szerepelnek.

[3] A benyújtott P1 nyomtatvány (9) pontjában azonban a szervezet képviselője nem nyilatkozott arról, hogy a költségvetési támogatásra való jogosultság esetén mely pénzintézetnél vezetett, milyen számú bankszámlaszámra kéri a folyósítást.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság akkor utasítja vissza a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét, ha az a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[5] A Bizottság – a Nemzeti Választási Irodának a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján végzett ellenőrzése alapján – megállapítja, hogy a szervezet bejelentése eleget tesz a Ve. 3. § 3. a) pontjának, azaz annak típusa párt, amelynek a civil szervezetek nyilvántartásába való bejegyzése az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának 2022. január 11-i kitűzésekor már jogerős volt. Ezen túl a szervezetnek a P1 nyomtatványon feltüntetett adatai a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal egyezést mutatnak, azaz a szervezet hivatalos neve, nyilvántartási száma, székhelye és a szervezet képviselőjének adatai. Ezen túl a P1 nyomtatványt, figyelemmel a Ve. 119. § (2) bekezdésére, a szervezet bejelentésekor személyesen eljáró képviseletére jogosult személy, Ács László látta el aláírásával.

[6] Mindezen tények figyelembevételével a Bizottság úgy ítélte meg, hogy bár a P1 nyomtatvány (9) bekezdése kötelező adatként tartalmazza a költségvetési támogatásra való jogosultság esetén a bank és a bankszámlaszám feltüntetését, mivel azonban annak megadását nem törvény írja elő, az nem feleltethető meg a Ve. 133. § (2) bekezdése szerinti törvényes feltételeknek sem. Ennél fogva annak hiánya, figyelemmel a Ve. 133. § (2) bekezdésében írtakra, nem képezheti alapját a szervezet nyilvántartásba vétele visszautasításának.

[7] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Zöldek Pártja nyilvántartásba vétel iránti kérelme a Ve.-ben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. január 24.

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke